Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >

Opis Kontraktu

Nazwa Projektu:

„Budowa drogi ekspresowej S61, odc. Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn”
Numer Projektu: POIS.03.01.00-00-0054/19-00

Informacja o projekcie:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 15 listopada 2019r. nr POIS.03.01.00-00-0054/19-00 Projektu „Budowa drogi ekspresowej S61, odc. Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn” w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Celem projektu jest realizacja drogi ekspresowej, której konieczność wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju oraz dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe w Polsce są niezbędne, jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

Wkład funduszy Europejskich to 1 925 729 976,23 zł.

Projekt ma na celu budowę drogi ekspresowej S61 odc. Ostrów Mazowiecka–Szczuczyn o dł. 91,00 km.

Przedmiotowy projekt składa się z 6 odcinków, realizowanych jako osobne kontrakty na roboty budowlane:

 • Zad. 1: w. Podborze (z w.)–w. Śniadowo (bez w.) na dł. ok. 19,46 km (S61)+3,0 km (S8)+3,57 km (DW 627 – klasy G)
 • Zad. 2: w. Śniadowo (z w.)–w. Łomża Południe (bez w.) na dł. ok. 17,00 km (S61)
 • Zad. 3: w. Łomża Południe (z w.)–w. Łomża Zachód (bez w.) na dł. ok. 7,19 km (S61)+8,91 km (dk 63-GP)
 • Zad. 4: w. Łomża Zachód (z w.)–w. Kolno (bez w.) na dł. ok. 12,92 km (S61)+6,96 km (dk 64-GP)
 • Zad. 5: w. Kolno (z w.)–w. Stawiski (bez w.) na dł. ok. 16,43 km (S61)+2,84 km (dk 63-GP)
 • Zad. 6: w. Stawiski (bez w.)–początek obwodnicy Szczuczyna na dł. ok. 18,00 km (S61)

Inwestycja położona jest w północno-wschodniej części Polski i przebiega przez obszar woj. mazowieckiego i podlaskiego. Projektowana droga przebiega częściowo po nowym śladzie głównie po zachodniej stronie istniejącej dk nr 63 oraz częściowo w ciągu istniejącego odcinka dk nr 61. Inwestycja jest realizowana w systemie P&B. Początek budowy drogi ekspresowej S61 przyjęto na rondzie na ul. Zambrowskiej na terenie m. Ostrów Mazowiecka. Natomiast koniec opracowania stanowi połączenie z obwodnicą miejscowości Szczuczyn.

Na całym odcinku (S61 i S8) przedmiotowej inwestycji przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu. Natomiast drogi klasy G i GP zaprojektowano w przekroju jednojezdniowym. Zaprojektowane, w ramach przedmiotowej inwestycji, węzły drogowe, umożliwią bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć dróg serwisowych.

Projektowana droga ekspresowa S61 i S8 charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

 • Klasa drogi: S
 • Prędkość projektowa: 100 km/h
 • Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m
 • Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami:5,00 m (w tym opaski 2×0,50 m)
 • Szerokość pobocza gruntowego: 0,75 lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • Kategoria ruchu: KR 7 i KR 6
 • Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/oś

Zadanie obejmuje swoim zakresem:

 • bud. drogi ekspresowej S61 na odcinku Ostrów Maz. – Szczuczyn o długości 91,00 km
 • bud. 9 węzłów drogowych Podborze, Komorowo, Śniadowo, Łomża Południe, Łomża Zachód, Nowogród, Łomża Północ, Kolno, Grabowo
 • rozbud. drogi ekspresowej S8
 • bud. drogi wojewódzkiej nr 627
 • bud. drogi krajowej nr 63 o dł. 8,91 km, nr 64 o dł. 6,96 km
 • bud. przełożenia odcinka drogi krajowej nr 63 o dł. 2,84 km
 • bud. obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury (m.in. mosty, wiadukty, przepusty)
 • bud. 6 Miejsc Obsługi Podróżnych
 • likwidację na drodze S8 istniejącego w. Ostrów Maz. Północ
 • zmiana organizacji ruchu poprzez wygrodzenie istniejących łącznic na w. Podborze
 • bud. dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów
 • rozbiórkę, budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia
 • bud. ekranów akustycznych, przepustów i przejść dla zwierząt oraz innych urządzeń ochrony środowiska
 • bud. systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej
 • bud. urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego do odbiorników takich jak istniejące cieki lub projektowane zbiorniki wód deszczowych
 • demontaż, przebudowę i bud. oświetlenia drogowego (m.in. w ramach węzłów)
 • bud. oraz przebudowę uzbrojenia terenu, tj. sieci elektroenergetycznych (wysokiego, średniego i niskiego napięcia), wodociągowych, gazowych, kanalizacji teletechnicznej, urządzeń kolejowych, kanału technologicznego oraz sieci wodno – kanalizacyjnej i sieci melioracyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji
 • bud. i przebudowę elementów infrastruktury drogowej (chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy, wjazdów i przejazdów awaryjnych, zatoki autobusowe)
 • bud. pasów technologicznych
 • bud. urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, osłony przeciwolśnieniowe, ogrodzenie drogi ekspresowej)
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych kolidujących z budowaną drogą
 • bud. elementów Systemu Zarządzania Ruchem
 • wykonanie wycinki istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie
 • wykonanie pasów zieleni izolacyjnej, nasadzeń zieleni drogowej

Nazwa Kontraktu:

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]”

Nr Kontraktu na roboty:  2410.3.2017

Kontrakt jest realizowany w formie „Projektuj i Buduj”.

 

Ogólny opis Kontraktu

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S-61, obejmującego:

 1. budowę dodatkowej jezdni (lewej) na obwodnicy Stawisk na parametrach jezdni ekspresowej na odcinku od km 180+090 do km 181+691 o nawierzchni z betonu cementowego i łącznej długości L= 1,601 km – z wyłączeniem węzła „Stawiski”,
 2. przebudowę istniejącej jezdni (docelowo prawej) na obwodnicy Stawisk do przekroju jezdni ekspresowej na odcinku od km 180+410 do km 181+331 o nawierzchni z betonu asfaltowego i łącznej długości L= 0,921 km wraz z dowiązaniem do istniejącego pasa awaryjnego na obwodnicy Stawisk,
 3. przebudowę istniejącej jezdni (docelowo prawej) na obwodnicy Stawisk do przekroju jezdni ekspresowej na odcinku od km 181+331 do km 181+691 o nawierzchni z betonu asfaltowego i łącznej długości L= 0,360 km wraz z likwidacją skrzyżowania SK2,
 4. budowę drogi ekspresowej o przekroju 2×2 na odcinku o nawierzchni z betonu cementowego i łącznej długości L=16,401 km.
 5. dostosowania pochylenia jezdni do warunków technicznych (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.) na istniejącej jezdni obwodnicy Stawisk (km 5+436,82 – 5+932,40) zgodnie z Aneks nr 1 do Umowy nr 2410.3.2017 zawartego w dniu 26.07.2019r.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa).

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: kolneńskim i grajewskim, na terenach gmin: Stawiski, Grabowo i Szczuczyn.

Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy dróg ekspresowych i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe w Polsce są niezbędne, jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu
na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

 

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
 • skrócenie czasu podróży;
 • oszczędności paliwa;
 • zapewnienie komfortu jazdy;
 • zmniejszenie ryzyka wypadków;
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;

 

Plan orientacyjny Stawiski-Szczuczyn

Orientacja na mapie Polski.
Źródło: www.gddkia.gov.pl

Termin realizacji

W dniu 31.10.2017 r. podpisana została umowa Nr  2410.3.2017 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą Robót Budowlanych BUDIMEX S.A

Czas realizacji robót budowlanych wynosi 31 miesięcy od Daty podpisania Umowy 31.10.2017 r. z zastrzeżeniem, że do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od  15 grudnia do 15 marca.

 

Wartość Kontraktu

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi 278 157 883,00  PLN netto plus 23% podatek VAT w kwocie 63 976 313,09 PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto 342 134 196,09 PLN.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 15 listopada 2019r. nr POIS.03.01.00-00-0054/19-00 Projektu „Budowa drogi ekspresowej S61, odc. Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn” w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wkład funduszy Europejskich to 340 226 651,77 zł.

Terminy Kamieni Milowych 

 • 01.2019 r. – Kamień Milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie do 23 stycznia 2019 r. kompletnego wniosku o ZRID/PnB.
 • 07.2020 r. – Kamień Milowy nr 2 – wykonanie w terminie do 17 lipca 2020 r. i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagania Minimalna Ilość Wykonania] Roboty o wartości niemniejszej niż 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Miejsca Obsługi Podróżnych

W ramach projektu przewidziana została budowa 2 Miejsc Obsługi Podróżnych: Zabiele Wschód (kat. II) i Zabiele Zachód (kat. III).
Powierzchnia pod projektowane MOP podzielona zostaną na strefę parkingowo – techniczną oraz strefę wypoczynku.
W obrębie strefy parkingowo-technicznej zaprojektowane zostaną:
• jezdnie manewrowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów o nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni manewrowych wynosi 6.0 m lub 7.5 m w zależności od usytuowania stanowisk postojowych;
• prostopadłe stanowiska postojowe dla samochodów osobowych o nawierzchni bitumicznej i wymiarach 2,5×5,0m (3,6×5,0m dla osób niepełnosprawnych);
• stanowiska postojowe (przelotowe) dla samochodów ciężarowych o nawierzchni bitumicznej i wymiarach 3,5×19,0m;
• stanowiska postojowe (przelotowe) dla autobusów o nawierzchni bitumicznej i wymiarach 4,0×19,0m wraz z wyspami przeznaczonymi do wsiadania i wysiadania pasażerów;
• stanowisko do zrzutu nieczystości z autokarów o wymiarach 4,0×19,0m;
• stanowiska ITD do kontroli pojazdów ciężarowych o szerokościach 4,0m i długościach 63,0m zlokalizowane za przejezdną wyspą o szerokości 1,50m wraz ze stanowiskami postojowymi dla samochodu służb ITD.;
• stanowiska do przeładunku pojazdów obciążonych ponadnormatywnie o wymiarach 4,0×19,0m;
• stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne o nawierzchni z betonu cementowego i wymiarach 4,0×20,0m;
• oczyszczalnia ścieków;
• podziemne, betonowe zbiorniki przeciwpożarowe o dł. 24m oraz średnicy zewn.2,4m.
W obrębie strefy rekreacji zaprojektowane zostaną:
• budynek z toaletami, umywalniami i prysznicami (również dla osób niepełnosprawnych);
• wiaty piknikowe;
• ławki;
• plac zabaw;
• zestaw śmietników do segregacji odpadów;
• chodniki o nawierzchni z kostki betonowej,
Na projektowanych MOP przewidziana jest rezerwa terenu pod obiekty budowlane, przewidziane do realizacji w II Etapie, w szczególności:
• rezerwa terenu pod stację paliw;
• rezerwa terenu pod hotel (dla MOP III kategorii);
• rezerwa terenu pod kantor/pocztę/bank;
• rezerwa terenu pod obiekt gastronomiczny.

                             ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH DAT

 1.      03.09.2019 r. – 17.07.2021 r.     Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót    
2.   23.01.2019 r. Kamień Milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracyjnego w terminie

10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID/PnB.

3. 17.07.2020 r. Kamień Milowy nr 2 – wykonanie w terminie do 17 lipca 2020 r.
i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagania Minimalna Ilość Wykonania] Roboty o wartości niemniejszej niż 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
4. 17.07.2021 r. Planowana data oddania do użytkowania.

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/