S61 Stawiski – Szczuczyn

/Wartość całkowita kontraktu

342 134 196,09 zł

Opis Kontraktu

Nazwa Projektu:

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]”

Nr Kontraktu na roboty:  2410.3.2017

Kontrakt jest realizowany w formie „Projektuj i Buduj”.

 

Ogólny opis Projektu

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S-61, obejmującego:

 1. budowę dodatkowej jezdni (lewej) na obwodnicy Stawisk na parametrach jezdni ekspresowej na odcinku od km 180+090 do km 181+691 o nawierzchni z betonu cementowego i łącznej długości L= 1,601 km – z wyłączeniem węzła „Stawiski”,
 2. przebudowę istniejącej jezdni (docelowo prawej) na obwodnicy Stawisk do przekroju jezdni ekspresowej na odcinku od km 180+410 do km 181+331 o nawierzchni z betonu asfaltowego i łącznej długości L= 0,921 km wraz z dowiązaniem do istniejącego pasa awaryjnego na obwodnicy Stawisk,
 3. przebudowę istniejącej jezdni (docelowo prawej) na obwodnicy Stawisk do przekroju jezdni ekspresowej na odcinku od km 181+331 do km 181+691 o nawierzchni z betonu asfaltowego i łącznej długości L= 0,360 km wraz z likwidacją skrzyżowania SK2,
 4. budowę drogi ekspresowej o przekroju 2×2 na odcinku o nawierzchni z betonu cementowego i łącznej długości L=16,401 km.
 5. dostosowania pochylenia jezdni do warunków technicznych (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.) na istniejącej jezdni obwodnicy Stawisk (km 5+436,82 – 5+932,40) zgodnie z Aneks nr 1 do Umowy nr 2410.3.2017 zawartego w dniu 26.07.2019r.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa).

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: kolneńskim i grajewskim, na terenach gmin: Stawiski, Grabowo i Szczuczyn.

Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy dróg ekspresowych i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe w Polsce są niezbędne, jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu
na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

 

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
 • skrócenie czasu podróży;
 • oszczędności paliwa;
 • zapewnienie komfortu jazdy;
 • zmniejszenie ryzyka wypadków;
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;

 

Plan orientacyjny Stawiski-Szczuczyn

Orientacja na mapie Polski.
Źródło: www.gddkia.gov.pl

Termin realizacji

W dniu 31.10.2017 r. podpisana została umowa Nr  2410.3.2017 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą Robót Budowlanych BUDIMEX S.A

Czas realizacji robót budowlanych wynosi 31 miesięcy od Daty podpisania Umowy 31.10.2017 r. z zastrzeżeniem, że do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od  15 grudnia do 15 marca.

 

Wartość Kontraktu

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi 278 157 883,00  PLN netto plus 23% podatek VAT w kwocie 63 976 313,09 PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto 342 134 196,09 PLN.

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Terminy Kamieni Milowych 

Kamień Milowy nr 1 [10 miesięcy od daty rozpoczęcia -31.08.2018 r.] – złożenie do właściwego organu administracji publicznej kompletnego wniosku o ZRID/PnB.

Kamień Milowy nr 2 [22 miesięcy od daty rozpoczęcia -31.08.2019 r.]  wykonane i zaakceptowane zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty o wartości niemniejszej niż 30% Zaakcentowanej Kwoty Kontraktowej.

 

Miejsca Obsługi Podróżnych

W ramach projektu przewidziana została budowa 2 Miejsc Obsługi Podróżnych: Zabiele Wschód (kat. II) i Zabiele Zachód (kat. III).
Powierzchnia pod projektowane MOP podzielona zostaną na strefę parkingowo – techniczną oraz strefę wypoczynku.
W obrębie strefy parkingowo-technicznej zaprojektowane zostaną:
• jezdnie manewrowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów o nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni manewrowych wynosi 6.0 m lub 7.5 m w zależności od usytuowania stanowisk postojowych;
• prostopadłe stanowiska postojowe dla samochodów osobowych o nawierzchni bitumicznej i wymiarach 2,5×5,0m (3,6×5,0m dla osób niepełnosprawnych);
• stanowiska postojowe (przelotowe) dla samochodów ciężarowych o nawierzchni bitumicznej i wymiarach 3,5×19,0m;
• stanowiska postojowe (przelotowe) dla autobusów o nawierzchni bitumicznej i wymiarach 4,0×19,0m wraz z wyspami przeznaczonymi do wsiadania i wysiadania pasażerów;
• stanowisko do zrzutu nieczystości z autokarów o wymiarach 4,0×19,0m;
• stanowiska ITD do kontroli pojazdów ciężarowych o szerokościach 4,0m i długościach 63,0m zlokalizowane za przejezdną wyspą o szerokości 1,50m wraz ze stanowiskami postojowymi dla samochodu służb ITD.;
• stanowiska do przeładunku pojazdów obciążonych ponadnormatywnie o wymiarach 4,0×19,0m;
• stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne o nawierzchni z betonu cementowego i wymiarach 4,0×20,0m;
• oczyszczalnia ścieków;
• podziemne, betonowe zbiorniki przeciwpożarowe o dł. 24m oraz średnicy zewn.2,4m.
W obrębie strefy rekreacji zaprojektowane zostaną:
• budynek z toaletami, umywalniami i prysznicami (również dla osób niepełnosprawnych);
• wiaty piknikowe;
• ławki;
• plac zabaw;
• zestaw śmietników do segregacji odpadów;
• chodniki o nawierzchni z kostki betonowej,
Na projektowanych MOP przewidziana jest rezerwa terenu pod obiekty budowlane, przewidziane do realizacji w II Etapie, w szczególności:
• rezerwa terenu pod stację paliw;
• rezerwa terenu pod hotel (dla MOP III kategorii);
• rezerwa terenu pod kantor/pocztę/bank;
• rezerwa terenu pod obiekt gastronomiczny.

                             ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH DAT

 1.      31.10.2017 – 30.10.2020 r.     Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót    
2.   31.08.2018 r. Kamień Milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracyjnego w terminie

10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID/PnB.

3. 31.08.2019 r. Kamień Milowy nr 2 – wykonanie w terminie 22 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagania Minimalne Ilości Wykonania], Roboty o wartości niemniejszej niż 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
4. 31.08.2020 r. Planowana data oddania do użytkowania.

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/