Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
piątek 13/12/2019

02.12.2019-08.12.2019

W dniach 02.12.2019-08.12.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące roboty drogowe:

Lokalizacja Opis robót j.m. Wykonana ilość

ROBOTY DROGOWE

DK61 odc. 2
zjazd 1+482,53
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm m2 35,00
DK61 odc. 2
zjazd 1+448,9
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm m2 35,00
DK61 odc. 2
zjazd 1+514
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm m2 35,00
DK61 odc. 2
zjazd 1+588
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm m2 35,00
DK61 odc. 2
zjazd 1+544
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm m2 35,00
DK61 odc. 2
zjazd 1+695
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm m2 35,00
DK61 odc. 2
zjazd 1+666
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm m2 35,00
DK61 odc. 2
zjazd 1+644
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm m2 35,00
DK61 odc. 2
zjazd 1+624
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm m2 35,00
DK61 odc. 3
km 1+200 – 1+500
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2 2 880,00
DK61 odc. 3
km 2+650 – 3+210
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3 1 560,00
DK61 odc. 3
km 2+650 – 3+600
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2 7 150,00
DP1863B 2+100 do 2+140  / Rondo / DK 61 odc. 2 0+000  0+100 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm m2 2 368,56
DP1863B 2+100 do 2+140  / Rondo / DK 61 odc. 2 0+000  0+100 Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W, gr. 5cm m2 2 344,56
DP1863B 2+100 do 2+140  / Rondo / DK 61 odc. 2 0+000  0+100 Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych m2 4 713,12
DK61 odc. 3
km 2+100 – 2+250
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm m2 2 160,00
DK61 odc. 3
km 2+100 – 2+250
Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W, gr. 5cm m2 2 130,00
DK61 odc. 3
km 2+100 – 2+250
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych m2 4 290,00
DK61 odc. 3
km 1+200 – 1+500
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm m2 2 160,00
DK61 odc. 3
km 1+200 – 1+500
Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W, gr. 5cm m2 2 130,00
DK61 odc. 3
km 1+200 – 1+500
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych m2 4 290,00
DG104274 Przepust P/DG104274B/0+074,9 m 6,77
DK61 odc. 3 Przepust P/DL61-odc. 3/2+260 m 11,84
Dj10P Przepust P/Dj10P/0+285,8 m 8,45
S61 0+000 – 1+200 Wykop do wbudowania m3 3 100,00
S61 0+000 – 1+200 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 3 100,00
DK61 odc. 2 Nasyp pod pobocza m3 1 100,00
DK61 odc. 2 Umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego gr. 15 cm m2 3 600,00
MOP Zabiele Wschód Zdjęcie humusu m3 4 400,00
MOP Zabiele Wschód Wykop do wbudowania m3 2 300,00
MOP Zabiele Wschód Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 1 300,00
S61 6+500 –  7+000 Wykop do wbudowania m3 1 600,00
S61 8+000 – 8+300 Wykop do wbudowania m3 3 500,00
Wymiana nr 6 Wymiana gruntów m3 3 800,00
Dk 61 odc.3 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 2 100,00
Dk 61 odc.3 Humusowanie skarp m2 7 505,00
Łącznica L03, L01 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 3 700,00
Łącznica L03, L01 Wykop do wbudowania m3 4 100,00
Łącznica L04, L02 Wykop do wbudowania m3 5 000,00
Łącznice L04, L02 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 1 600,00
S-61 Wykop do wbudowania m3 13 000,00
S-61 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 10 000,00
DK61 odc. 3 Wykop do wbudowania m3 600,00
DK61 odc. 3 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3 2 500,00
PR-11 Wykop do wbudowania m3 1 500,00
ROBOTY MOSTOWE
P-1/DP1863B Umocnienie skarpy przez obrukowanie kamieniem naturalnym m2 19,85
P/PZM-8/S61 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 90,00
PZDd-16 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 80,00
WD-18 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 25,00
WD-18 BELKI T -długość niestandardowa L=18÷20,3m szt. 18,00
WD-18 Zbrojenie  AIIIN – ustrój kg 210,00
WD-17 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 6 998,25
WD-17 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 91,00
MD/PZDs-17 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 70,00
MD/PZDs-17 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3 140,00
MD/PZDs-17 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2 40,00
MD/PZDs-19 Fundament pod lico gruntu zbrojonego B25 m3 3,00
MD/PZDs-19 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 120,00
MD/PZDs-19 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3 120,00
MD/PZDs-19 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2 29,00
MD/PZDs-19 Stożki nasypowe m3 110,00
WD-40 Zbrojenie  AIIIN – ławy 6 664,00
WD-40 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 7 552,32
WD-40 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 91,00
WD-40 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 7,00
WD-40 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 128,50
WS-38 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 105,00
WS-38 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 7 548,00
PZŁ-22/DK-61 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 5,20
P/PZ,-7/DK61 Przepust z rury HDPE ϕ500 m 2,60
P-1/DP1863B Przepust z rury HDPE ϕ500 m 2,60
P-1/Dw12P Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 45,00
P-1/Dw12P Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 194,00
P-1/Dw12P Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 m3 10,00
P-1/Dw12P Rura z HDPE ϕ1200 m 13,86
P-15/DK61 Umocnienie skarpy przez obrukowanie kamieniem naturalnym m2 12,00
P-37/S61/6 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 450,00
P-37/S61/6 Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 m3 34,00
ROBOTY BRANŻOWE
S61 1+400 Rów dopływ z Zabieli kpl 0,07
S61 1+900 – 1+980 Montaż sieci wodociągowej z rur PE100 RC SDR17 DZ110 mm m 83,00
S61 2+000 – 2+100 Wpust deszczowy betonowy, prefabrykowany  ø 500 mm kpl 5,00
S61 2+000 – 2+100 Wylot przykanalika do rowu dn200 wraz z umocnieniem kpl 2,00
S61 2+400 Rów R-B-1 kpl 0,08
S61 3+200 – 3+400
6+000 – 6+700
Przebudowa kolizji teletechnicznej T-02 kpl 0,08
Zbiornik 6.5a Umocnienie zbiornika – płyty ażurowe m2 200,00
S61 6+800 – 7+000 Studnia betonowa wpadowa DN1200 z piaskownikiem 1 i 2-str kpl 4,00
S61 6+800 – 7+000 Studnia zintegrowana GRP kpl 3,00
S61 6+800 – 7+000 Kanalizacja deszczowa z rur GRP DN600 SN10 m 98,00
DK61 odc. 2 3+200 – 3+400 Kanalizacja deszczowa z rur PP 250 SN10 m 9100%
DK61 odc. 2 3+200 – 3+400 Kanalizacja deszczowa z rur pp 200 sn10 m 52,00
S61 11+800 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-15 kpl 0,05
S61 13+334 Przebudowa kolizji wodociągowej W-6 kpl 0,15
S61 15+300 Studnie wpadowe z piaskownikiem DN1500 1 i 2-str kpl 1,00
S61 15+400 Kolizja ESN-09 kpl 0,05
S61 15+300 Kanalizacja deszczowa z rur pp 500 sn10 m 49,50

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/