Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
środa 06/11/2019

28.10.2019-03.11.2019

W dniach 28.10.2019-03.11.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Sekcja/
Obiekt
Lokalizacja Opis robót j.m. Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy Uwagi Inspektora  
ROBOTY DROGOWE
cała budowa   Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt.               100,00 100%      
cała budowa   Wycinka krzewów wraz z karczowaniem ha                  0,50 100%      
przepusty DK61 odc. 2 Ułożenie przepustów pod zjazdami m                28,14 100%    
przepusty DP1863B Ułożenie przepustów pod zjazdami m                11,72 100%    
I DP1863B Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3            1 180,00 187%      
III DK61 odc. 3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3            1 000,00 100%      
III DK61 odc. 3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2               800,00 40% Awaria sprzętu    
I DK61 odc.2 Górna Warstwa Nasypu m3            2 200,00 110%      
I DK61 odc.2 Nasyp m3               600,00 120%      
I DK61 odc.1 Górna Warstwa Nasypu m3               500,00 100%      
I DP1863B Wykop m3               500,00 100%      
I S61 km 0+000 – 1+300 Wykop m3            1 500,00 38% Awaria sprzętu    
I S61 km 1+500 – 2+500 Nasyp m3            4 000,00 80%    
II S61 km 6+200 Usunięcie śmieci                     – WYKONANO      
II S61 km 6+500 – 7+000 Wykop m3            1 900,00 63% Wykonano większą ilość wykopu na DK61 odc. 3    
II S61 km 7+265 – 7+460L Wykop m3            1 200,00 100%      
II DG 104183 B Nasyp m3            1 200,00 100%      
II DK61 odc.3 Wymiana gruntu – obszar 12 m3            2 700,00 135%      
II DK61 odc.3 Wykop m3            4 700,00 134%      
II DK61 odc.3 Nasyp m3            1 300,00 87%      
II S61 km 10+000 – 10+260 L Nasyp m3            3 400,00 170%      
II/III S61 km 10+775L Rozbiórka budynków gospodarczych o konstrukcji murowanej szt                  2,00 100%      
III S61 km 12+100 – 12+500 Nasyp m3            1 500,00 30% Wykonywano zintensyfikowane prace
w km 15+700 – 16+100 (Wykop).

Nasyp S61 14+975 – 15+150 – mniejsze wykonanie w związku z gromadzeniam materiału z wykopu
na zasypke wymiany nr 27.

Dodatkowo prowadzono prace w zakresie odhumusowanie dróg Dw8P i Dj10P w celu wykonania dróg technologicznych.

   
III S61 km 14+000 – 14+750 Wykop m3            3 500,00 64%    
III S61 km 14+975 – 15+150 Nasyp m3            3 000,00 67%    
III S61 km 15+700 – 16+100 Wykop m3            3 000,00 375%    
III DK61 odc.3 Nasyp m3            2 500,00 50%    
III DK61 odc.3 Wykop m3            4 000,00 95%    
III DK61 odc. 3 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 gr. 25cm m2            1 800,00 100%      
III Dw8P, Dj10P Odhumusowanie m3            1 250,00 NIEPLANOWANE      
III DP1871 Rozbiórka istn. drogi o naw. Bitumicznej m2            1 650,00 NIEPLANOWANE      
ROBOTY MOSTOWE
I PZDd-16 Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3               100,00 100%      
I PZDd-16 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg            3 561,20 133%      
I WD-17 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3               117,00 100%      
I WD-17 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg            2 326,40 100%      
I WD-17 Zbrojenie filarów kg            4 581,90 NIEPLANOWANE      
I WD-18 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg               121,47 100%      
I WD-18 Przygotowanie do betonowania – szalowanie korpusu P3                     – WYKONANO      
I WD-18 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3                50,00 100%      
I WD-18 Zas. z zagęsz. za przyczółkiem m3               129,80 NIEPLANOWANE      
II MD/PZDs-19 Wykonanie ustroju z blachy falistej m2               176,26 160%      
II MD/PZDs-19 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg                40,00 100%      
II MD/PZDs-19 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3                  1,00 100%      
II MD/PZDs-19 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2                20,00 123%      
II MD/PZDs-19 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3                62,00 118%      
II MD/PZDs-19 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3                60,00 113%      
II MD/PZDs-17 Pref. konstrukcje betonowe zbrojone powyżej gr. 20cm m3               112,50 100%      
III WS-38 Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn DSM kpl                  2,00 100%      
III WS-38 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3                15,00 71%      
III WS-38 Zbrojenie  AIIIN – ławy kg            8 370,50 NIEPLANOWANE      
III WD-40 Przygotowanie platformy                     – WYKONANO      
III WD-40 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3                45,00 50% Planowane prace w osi P3 – napotkano niesprzyjające warunki gruntowo-wodne;
Wykonywane prace w osi P1
   
III WS-33 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg            1 835,40 100%      
III WS-33 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3                45,00 100%      
Przepust PZŁ-1b/S61/Ob.St Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3               630,00 127%      
Przepust P/PZM-1/Dw1P Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3                  4,00 100%      
Przepust Przepust PZŁ-22/DK61 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3                50,08 100%      
ROBOTY BRANŻOWE
S61 1+250 – 1+900 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-02 kpl                  0,05 100%
S61 1+250 – 1+950 Przebudowa kolizji teletechnicznej  T-03 kpl                0,30 100%
S61 11+800 – 11+900 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-16 kpl                  0,30 100%
S61 11+800 – 11+900 Przebudowa kolizji teletechnicznej  T-17 kpl                  0,30 100%
S61 11+800 – 11+900 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-18 kpl                  0,30 100%
S61 11+800 – 11+900 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-19 kpl                  0,30 100%
S61 11+820 Przebudowa kolizji wodociągowej W-5 kpl                  0,50 100%
S61 15+800 Przebudowa kolizji wodociągowej W-8 kpl                  0,20 100%
S61 10+369 Kolizja ESN-06 km 10+369 kpl                  0,30 100%
S61 11+153 Kolizja ESN-07 km 11+153 kpl                  0,30 100%
S61 1+900 L (Rondo Zabiele) Budowa zasilania oświetlenia – rury osłonowe m                34,00 NIEPLANOWANE
S61 1+470 Kolizja ESN-02 kpl                  0,04 NIEPLANOWANE

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/