Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 11/06/2018

04.06.2018-10.06.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
Kontynuacją Inwentaryzacji Przyrodniczych (rozpoczęcie zgłoszonego w dniu 11.07.2017 r.) – zakończenie prac terenowych.
Analizą otrzymanych warunków i uzgodnień.
Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – wewnętrzna weryfikacja.
Częścią opisową Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej – wewnętrzna weryfikacja.
Analizą uwag Inżyniera i Zamawiającego zgłoszonych do PSOR oraz KSZR. Wprowadzono część uzgodnionych uwag.
Materiałami do opinii w trybie ZRID. Wykonawca przed wysłaniem opinii oczekuje na uwagi Audytu BRD, które mogą mieć wpływu na rozwiązania projektowe.
Przygotowaniem materiałów na Naradę Koordynacyjną (ZUDP). Wykonawca przed złożeniem materiałów na Naradę oczekuje na uwagi Audyty BRD, które mogą mieć wpływ na rozwiązania projektowe.
Analizą uwag Inżyniera i Zamawiającego do Projektu Budowlanego wraz z przygotowaniem stanowiska Wykonawcy. Wprowadzono część uzgodnionych uwag.
Analizą uwag Inżyniera do Planu Działań Ratowniczych oraz Koncepcji docelowego zagospodarowania MOP „Zabiele Wschód” i „Zabiele Zachód”. Wprowadzono część uzgodnionych uwag.
Korektą linii rozgraniczających na podstawie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.
Analizą uwag Zamawiającego zgłoszonych do PDR. Wprowadzono część uzgodnionych uwag.
Przygotowaniem materiałów w sprawie uzgodnienia układów pomiarowych z Zamawiającym.
Przygotowanie materiałów w sprawie uzgodnienia linii rozgraniczających z Zamawiającym w kwestii tzw. „resztówek” – na podstawie ustaleń z RT nr 6.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/