Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 23/04/2018

09.04.2018-15.04.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

• Kontynuacją Inwentaryzacji przyrodniczych (rozpoczęcie zgłoszone w dniu 11.07.2017r.)
• Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych trasy głównej oraz węzła Grabowo. Kontynuacja prac
• Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych dróg poprzecznych oraz dojazdowych. Kontynuacja prac
• Projektem Budowlanym w zakresie niwelety trasy głównej oraz węzła Grabowo. Kontynuacja prac.
• Projektem Budowlanym w zakresie niwelet dróg poprzecznych oraz dojazdowych. Kontynuacja prac
• Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz dla obiektu na węźle
Grabowo. Kontynuacja prac
• Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu dróg poprzecznych oraz dojazdowych. Kontynuacja prac
• Wprowadzeniem korekt do PB na podstawie wewnętrznego przeglądu Projektu Budowlanego (drogi, mosty, pozostałe branże)
• Wprowadzeniem korekt oraz uwag Inżyniera do Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych
• Planem Działań Ratowniczych.
• Projektem Zagospodarowania Terenu. Prace związane z określeniem linii rozgraniczających inwestycji (stałe + czasowe zajęcie)
• Analizą otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa
• Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – część opisowa.
• Opisami technicznymi poszczególnych tomów PB
• Geotechnicznymi Warunkami Posadowienia
• Częścią opisową Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej
• Przygotowaniem materiałów do Audytu BRD zgodnie z SP.10.30.00. wraz w wprowadzeniem uwag Inżyniera
• Przygotowaniem materiałów do uzgodnień branżowych.
• Analizą i opinią do materiałów dotyczących skrzyżowania gazociągu w/c DN700 z projektowaną drogą ekspresową S61 na odcinku Stawiski – Szczuczyn

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/