Aktualności

czwartek 09/09/2021

Rada Budowy nr 46.

Czytaj dalej >
środa 20/06/2018

11.06.2018–17.06.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

• Analizą otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa.
• Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – wewnętrzna weryfikacja.
• Częścią opisową Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej – wewnętrzna weryfikacja.
• Analizą uwag Inżyniera oraz Zamawiającego zgłoszonych do PSOR oraz KSZR. Wprowadzono część uzgodnionych uwag.
• Materiałami do opinii w trybie ZRID. Wykonawca przed wysłaniem opinii oczekuje na uwagi Audytu BRD, które mogą mieć wpływ na rozwiązania projektowe.
• Przygotowaniem materiałów na Naradę Koordynacyjną (ZUDP). Wykonawca przed złożeniem materiałów na Naradę oczekuje na uwagi Audytu BRD, które mogą mieć wpływ na rozwiązania projektowe.
• Analizą uwag Inżyniera i Zamawiającego do Projektu Budowlanego wraz z przygotowaniem stanowiska Wykonawcy.
Wprowadzono część uzgodnionych uwag.
• Analizą uwag Inżyniera do Planu Działań Ratowniczych oraz Koncepcji docelowego zagospodarowania MOP „Zabiele Wschód” i „Zabiele Zachód”. Wprowadzono część uzgodnionych uwag.
• Korektą linii rozgraniczających na podstawie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.
• Analizą uwag Zamawiającego zgłoszonych do PDR. Wprowadzono część uzgodnionych uwag.
• Przygotowaniem materiałów w sprawie uzgodnienia układów pomiarowych z Zamawiającym.
• Przygotowaniem materiałów w sprawie uzgodnienia linii rozgraniczających z Zamawiającym w kwestii tzw. „resztówek”
– na podstawie ustaleń RT nr 6.
• Dokumentacją podziałową.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/