Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
czwartek 15/03/2018

12.02.2018-18.02.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

• Kontynuacją Inwentaryzacji przyrodniczych (rozpoczęcie zgłoszone w dniu 11.07.2017r.)
• Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych trasy głównej oraz węzła Grabowo. Kontynuacja prac
• Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych dróg poprzecznych oraz dojazdowych. Kontynuacja prac
• Projektem Budowlanym w zakresie niwelety trasy głównej oraz węzła Grabowo. Kontynuacja prac. Korekta niwelet na węźle Grabowo wraz z opracowaniem wysokościowym rowów drogowych
• Projektem Budowlanym w zakresie niwelet dróg poprzecznych oraz dojazdowych. Kontynuacja prac
• Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz dla obiektu na węźle
Grabowo. Kontynuacja prac
• Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu dróg poprzecznych oraz dojazdowych. Kontynuacja prac
• Obliczeniami posadowień obiektów mostowych: MS-PZDs-01, WS-02, WD-09, WD-17, WD-18, WS-25, WD-28, WS-33, WD-35, WD-40; MS-PZDs-29; PZGd-36; MD-PZDs-1; MD-PZDs-17; MD-PZDs-19
• Obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi ustrojów nośnych i podpór obiektów inżynierskich.
• Przygotowaniem rysunków ogólnych dla obiektów o konstrukcji gruntowo – powłokowej.
• Uszczegółowieniem rozwiązań w zakresie podpór pośrednich (kształt podpór, liczba punktów podparcia).
• Doborem liczby belek w przekroju poprzecznym dla obiektów WD-09, WD-17, WD-18, WD-28, WD-35, WD-40
• Projektem Budowlanym w zakresie branż – kanał technologiczny, oświetlenie, kanalizacja deszczowa – dobranie średnic kanałów, rozstaw wpustów (MOP–y i trasa główna, drogi poprzeczne), obliczenia. Finalizacja prac związanych z doborem kanalizacji. Prace nad trasami kanałów technologicznych na MOP
• Aktualizacją mapy do celów projektowych.
• Projektem konstrukcji – na podstawie Prognozy i Analizy Ruchu.
• Odwodnieniem trasy głównej oraz dróg poprzecznych i dojazdowych. Obliczenia zbiorników – analiza pojemności zbiorników.
• Projektem Budowlanym w zakresie MOP Zabiele Wschód i Zabiele Zachód (niwelety, budynki,
zagospodarowanie, przekroje normalne). Finalizacja prac związanych z częścią architektoniczną budynków na MOP
• Projektem zieleni
• Planem Działań Ratowniczych i Stałą Organizacją Ruchu. Kontynuacja prac projektowych związanych z rozmieszczeniem barier drogowych oraz elementów oznakowania pionowego. Kontynuacja analizy poboczy ze względu na dobrane bariery oraz ich szerokości pracujące. Prace związane z naniesieniem oznakowania istniejącego (na podstawie wykonanych inwentaryzacji oraz prac terenowych)
• Projektem rozbiórek. Przeprowadzono prace terenowe w zakresie inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki
• Projektem Zagospodarowania Terenu
• Analizą otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa
• Kontynuacją prac związanych z przygotowaniem materiałów związanych z analizą styku odcinka Stawiski – Szczuczyn
z Obwodnicą Szczuczyna na podstawie spotkania z dnia 09.01.2018r., 24.01.2018r. 31.01.2018r., 07.02.2018r
• Prace nad projektami branżowymi dla przebudów kolizji – na podstawie otrzymanych warunków (wodociągi, elektroenergetyka, teletechnika, melioracje)
• Prace związane z modelowaniem hałasu.
• Przygotowaniem materiałów oraz wystąpieniami w zakresie prac związanych z Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na środowisko.
• Przygotowywaniem zestawienia działek dla całej inwestycji celem wystąpienia o wypisy z ewidencji gruntów na potrzeby PRG oraz wniosku o ZRID
• Prace nad KSZR – wprowadzenie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego na Radzie Technicznej nr 3.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/