Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 26/03/2018

12.03.2018-18.03.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

• Kontynuacją Inwentaryzacji przyrodniczych (rozpoczęcie zgłoszone w dniu 11.07.2017r.)
• Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych trasy głównej oraz węzła Grabowo. Kontynuacja prac
• Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych dróg poprzecznych oraz dojazdowych. Kontynuacja prac
• Projektem Budowlanym w zakresie niwelety trasy głównej oraz węzła Grabowo. Kontynuacja prac.
• Projektem Budowlanym w zakresie niwelet dróg poprzecznych oraz dojazdowych. Kontynuacja prac
• Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz dla obiektu na węźle
Grabowo. Kontynuacja prac
• Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu dróg poprzecznych oraz dojazdowych. Kontynuacja prac
• Projektem przepustów (prace nad częścią rysunkową i opisową).
• Uszczegółowieniem rysunków ogólnych obiektów mostowych w technologii belek prefabrykowanych
• Uszczegółowieniem rysunków ogólnych obiektów mostowych o konstrukcji gruntowo – powłokowej.
• Projektem Budowlanym w zakresie branż Dalsze prace nad trasą kanału technologicznego. Prace nad oświetleniem. Kanalizacja deszczowa – wewnętrzna weryfikacja.
• Odwodnieniem trasy głównej oraz dróg poprzecznych i dojazdowych – korekta rozwiązań pod kątem ustaleń z RT nr 4
• Projektem Budowlanym w zakresie MOP Zabiele Wschód i Zabiele Zachód. Prace nad Planem Zagospodarowania MOP wraz z opracowaniami branżowymi (kanalizacja, teletechnika, woda, p.poż) – finalizacja prac
• Projektem zieleni
• Planem Działań Ratowniczych i Stałą Organizacją Ruchu. Kontynuacja prac projektowych związanych z rozmieszczeniem barier drogowych oraz elementów oznakowania pionowego i poziomego – finalizacja prac, wewnętrzna weryfikacja
• Projektem rozbiórek – na podstawie wykonanych inwentaryzacji.
• Projektem Zagospodarowania Terenu. Prace związane z określeniem linii rozgraniczających inwestycji (stałe + czasowe zajęcie)
• Analizą otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa
• Projektami branżowymi dla przebudów kolizji – na podstawie otrzymanych warunków (wodociągi, elektroenergetyka, teletechnika, melioracje)
• Modelowaniem hałasu. Projekt ekranów akustycznych
• Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – część opisowa.
• Przygotowaniem materiałów dla uzyskania zgody Zamawiającego dla połączenia systemów odwodnienia drogi ekspresowej i pozostałych dróg – na podstawie ustaleń Rady Technicznej nr 4 z dnia 06.03.2018r.
• KSZR – wprowadzenie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego na Radzie Technicznej nr 3.
• Analizą i aktualizacją tras przebudów sieciowych.
• Opisami technicznymi poszczególnych tomów PB
• Wewnętrzną weryfikacją PB
• Geotechnicznymi Warunkami Posadowienia
• Częścią opisową Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej
• Projektem podziałów – w zakresie projektu linii rozgraniczających. Oczekiwanie na wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych Inwestycją na terenie powiatu grajewskiego (wniosek – pismo Wykonawcy 2D6X/H/RK/154/2018 z dnia 22.02.2018r. do Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz 2D6X/H/RK/155/2018 z dnia 22.02.2018r. do Starostwa Powiatowego w Kolnie
• Przygotowaniem materiałów do Audytu BRD zgodnie z SP.10.30.00

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/