S61 Stawiski – Szczuczyn

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

366 083 589,82 PLN

poniedziałek 23/04/2018

16.04.2018-22.04.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

• Kontynuacją Inwentaryzacji przyrodniczych (rozpoczęcie zgłoszone w dniu 11.07.2017r.)
• Wprowadzeniem korekt oraz uwag Inżyniera do Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych
• Planem Działań Ratowniczych.
• Wystąpieniami do PGE Rejon Łomża w sprawie zmiany warunków przyłączeniowych na MOP Zabiele Wschód i Zabiele Zachód
• Docelową Koncepcją MOP Zabiele Wschód i Zabiele Zachód
• Analizą otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa
• Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – część opisowa.
• Operatami wodnoprawnymi – zebranie danych od poszczególnych branż do operatów wodnoprawnych
• Częścią opisową Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej
• Analizą i opinią do materiałów dotyczących skrzyżowania gazociągu w/c DN700 z projektowaną drogą ekspresową S61 na odcinku Stawiski – Szczuczyn
• Analizą uwag Inżyniera zgłoszonych do PSOR oraz KSZR
• Złożenie Projektu Budowlanego do przeglądu / zatwierdzenia Inżyniera
• Złożenie materiałów do Audytu BRD z prośbą do Zamawiającego o jego przeprowadzenie.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/