Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 26/06/2018

18.06.2018-24.06.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

• Analizą otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa ( nowe warunki przyłączeniowe na MOP).
• Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – wewnętrzna weryfikacja i przekazanie do przeglądu zatwierdzenia Inżyniera oraz opinii Zamawiającego.
• Częścią opisową Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej – wewnętrzna weryfikacja.
• Analizą uwag Inżyniera i Zamawiającego zgłoszonych do PSOR oraz KSZR – wewnętrzna weryfikacja.
• Analizą uwag Inżyniera i Zamawiającego do Projektu Budowalnego wraz z przygotowaniem stanowiska Wykonawcy – wewnętrzna weryfikacja.
• Analizą uwag Inżyniera do Planu Działań Ratowniczych oraz Koncepcji docelowego zagospodarowania MOP „Zabiele Wschód’’ i „Zabiele Zachód” – wewnętrzna weryfikacja.
• Korektę linii rozgraniczających na podstawie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.
• Analizą uwag Zamawiającego zgłoszonych do PDR – wewnętrzna weryfikacja. Roszczenie PDR o część operacyjną otrzymaną od Zamawiającego.
• Przygotowaniem materiałów w sprawie uzgodnienia układów pomiarowych z Zamawiającym.
• Dokumentacją podziałową.
• Analizą uwag oraz przygotowaniem stanowiska projektanta do Audytu BRD nr. O.BI.Z-2-4401.2.4.2018 z dnia 18.06.2018r.

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/