Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
czwartek 15/03/2018

19.02.2018-25.02.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

• Kontynuacją Inwentaryzacji przyrodniczych (rozpoczęcie zgłoszone w dniu 11.07.2017r.)
• Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych trasy głównej oraz węzła Grabowo. Kontynuacja prac
• Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych dróg poprzecznych oraz dojazdowych. Kontynuacja prac
• Projektem Budowlanym w zakresie niwelety trasy głównej oraz węzła Grabowo. Kontynuacja prac.
• Projektem Budowlanym w zakresie niwelet dróg poprzecznych oraz dojazdowych. Kontynuacja prac
• Analizą i wykonaniem drenażu na trasie głównej (pas rozdziału)
• Usytuowaniem zjazdów do działek na projektowanych drogach
• Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz dla obiektu na węźle
Grabowo. Kontynuacja prac
• Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu dróg poprzecznych oraz dojazdowych. Kontynuacja prac
• Obliczeniami posadowień obiektów mostowych: MS-PZDs-01, WS-02, WD-09, WD-17, WD-18, WS-25, WD-28, WS-33, WD-35, WD-40; MS-PZDs-29; PZGd-36; MD-PZDs-1; MD-PZDs-17; MD-PZDs-19 – finalizacja prac
• Obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi ustrojów nośnych i podpór obiektów inżynierskich – finalizacja prac.
• Przygotowaniem rysunków ogólnych dla obiektów o konstrukcji gruntowo – powłokowej wraz z rozwiązaniem gzymsów
• Rozwiązaniami przepustów (przyjęcie przekroi typowych, korekta zestawień przepustów, prace nad częścią rysunkową).
• Przyjęciem sposobu odprowadzenia wód opadowych z obiektów.
• Uszczegółowieniem rysunków ogólnych obiektów mostowych w technologii belek prefabrykowanych
• Projektem Budowlanym w zakresie branż Dalsze prace nad trasą kanału technologicznego. Prace nad oświetleniem. Kanalizacja deszczowa – wewnętrzna weryfikacja, ewentualne korekty długości kanałów związane z lokalnymi przegłębianiami rowów.
• Aktualizacją mapy do celów projektowych.
• Projektem konstrukcji. Dobór konstrukcji trasy głównej wraz z wykonaniem obliczeń – na podstawie zatwierdzonej Prognozy i Analizy Ruchu.
• Odwodnieniem trasy głównej oraz dróg poprzecznych i dojazdowych. Wewnętrzna weryfikacja przyjętych założeń. Modelowanie zbiorników.
• Projektem Budowlanym w zakresie MOP Zabiele Wschód i Zabiele Zachód. Prace nad Planem Zagospodarowania MOP wraz z opracowaniami branżowymi (kanalizacja, teletechnika, woda, p.poż)
• Projektem zieleni
• Planem Działań Ratowniczych i Stałą Organizacją Ruchu. Kontynuacja prac projektowych związanych z rozmieszczeniem barier drogowych oraz elementów oznakowania pionowego. Kontynuacja analizy poboczy ze względu na dobrane bariery oraz ich szerokości pracujące. Prace związane z naniesieniem oznakowania istniejącego (na podstawie wykonanych inwentaryzacji oraz prac terenowych)
• Projektem rozbiórek – na podstawie wykonanych inwentaryzacji.
• Projektem Zagospodarowania Terenu. Prace związane z określeniem linii rozgraniczających inwestycji (stałe + czasowe zajęcie)
• Analizą otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa
• Kontynuacją prac związanych z przygotowaniem materiałów związanych z analizą styku odcinka Stawiski – Szczuczyn
z Obwodnicą Szczuczyna na podstawie spotkania z dnia 09.01.2018r., 24.01.2018r. 31.01.2018r., 07.02.2018r. Finalizacja prac.
• Projektami branżowymi dla przebudów kolizji – na podstawie otrzymanych warunków (wodociągi, elektroenergetyka, teletechnika, melioracje)
• Opracowaniem sytuacyjnym rozmieszczenia oświetlenia na węźle Grabowo
• Opracowaniem sytuacyjnym rozmieszczenia rozwiązania przebudów linii nn i SN zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi z PGE.
• Trasami przebudów kolizji teletechnicznych oraz trasą kanału technologicznego.
• Aktualizacją trasy przebudowy sieci wodociągowych z uwagi na powstałe kolizje z sieciami infrastruktury oraz obiektami branży melioracyjnej
• Profilami podłużnymi sieci wodociągowej
• Modelowaniem hałasu.
• Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – część opisowa.
• Przygotowywaniem zestawienia działek dla całej inwestycji celem wystąpienia o wypisy z ewidencji gruntów na potrzeby PRG oraz wniosku o ZRID. Wystąpiono o wypisy.
• Przygotowaniem materiałów dla uzyskania zgody Zamawiającego dla połączenia systemów odwodnienia drogi ekspresowej i pozostałych dróg.
• Wprowadzeniem uwag Inżyniera oraz Zamawiającego złożonych do Uzupełniającego Projektu Robót Geologicznych wraz z przygotowaniem odpowiedzi.
• KSZR – wprowadzenie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego na Radzie Technicznej nr 3.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/