Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 03/04/2018

26.03.2018-01.04.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
• Kontynuacją Inwentaryzacji przyrodniczych ( rozpoczęcie zgłoszone w dniu 11.07.2017 r.),
• Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych trasy głównej oraz węzła Grabowo . Kontynuacja prac,
• Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych dróg poprzecznych oraz dojazdowych. Kontynuacja prac,
• Projektem Budowlanym w zakresie niwelety trasy głównej oraz węzła Grabowo. Kontynuacja prac,
• Projektem Budowlanym w zakresie niwelety dróg poprzecznych oraz dojazdowych. Kontynuacja prac,
• Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz dla obiektu na węźle Grabowo. Kontynuacja prac,
• Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu dróg poprzecznych oraz dojazdowych. Kontynuacja Prac,
• Wprowadzeniem korekt do PB na podstawie wewnętrznego przeglądu Projektu Budowlanego (drogi, mosty, pozostałe branże),
• Odwodnienia trasy głównej oraz dróg poprzecznych i dojazdowych – korekta rozwiązań pod kątem ustaleń z RT nr 4.,
• Planem Działań Ratowniczych i Stałą Organizacją Ruchu – wprowadzenie korekt do opracowania na podstawie wewnętrznego przeglądu. Projekt Stałej Organizacji Ruchu złożono do przeglądu / zatwierdzenia pismem 2D6X/C/RK/178/2018 z dnia 26.03.2018 r.,
• Projektem Zagospodarowania Terenu. Prace związane z określeniem linii rozgraniczających inwestycji (stałe + czasowe zdjęcia),
• Analizą otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa,
• Raportem Ponownej Oceny Odziaływania na Środowisko – część opisowa,
• Przygotowaniem materiałów dla uzyskania zgody Zamawiającego dla połączenia systemów odwodnienia drogi ekspresowej i pozostałych dróg – na podstawie ustaleń Rady Technicznej nr 4 z dnia 06.03.2018 r.,
• KSZR – wprowadzenie korekt do opracowania na podstawie wewnętrznego przeglądu. Projekt Koncepcji systemu Zarządzania Ruchem złożono do przeglądu / zatwierdzenia pismem 2D6X/C/RK/177/2018 z dnia 26.03.2018 r,
• Analizą i aktualizacją tras przebudów sieciowych – na podstawie wewnętrznego przeglądu,
• Opisami technicznymi poszczególnych tomów PB,
• Wewnętrzną weryfikacją części opracowań PB,
• Geotechnicznymi Warunkami Posadowienia,
• Częścią opisową Dokumentacji Geologiczno – Inżynierska,
• Przygotowaniem materiałów do Audytu BRD zgodnie z SP.10.30.00. Materiały złożono do przeglądu pismem 2D6X/B/RK/179/2018 z dnia 26.03.2018 r.,
• Przygotowaniem materiałów do uzgodnień branżowych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/