S61 Stawiski – Szczuczyn

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

366 083 589,82 PLN

Aktualności

czwartek 08/04/2021

Rada Budowy nr 41.

Czytaj dalej >
wtorek 04/12/2018

26.11.2018-02.12.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Katalogiem szczegółów drogowych – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • STWiORB – prace nad kolejną częścią specyfikacji po uwagach Inżyniera.
 • Rysunkami zbrojeniowymi obiektów – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Projektem Wykonawczym posadowień obiektów – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Katalogiem elementów powtarzalnych (KEP) dla branży mostowej – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Projektami Wykonawczymi przebudów branżowych – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Projektami Wykonawczymi odwodnienia (kanalizacja deszczowa, sanitarna i zbiorniki) – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Projektami Wykonawczymi w zakresie projektu geotechnicznego (wzmocnienie podłoża, stateczność skarp – modelowanie i obliczenia) – kontynuacja prac, wprowadzenia uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Analizą uwag Zarządcy ruchu do Projekt Stałej Organizacji Ruchu.
 • Przekazaniem Projektów Wykonawczych w zakresie przebudów wodociągowych do uzgodnień z Gestorami.
 • Aktualizacją PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
 • Przekazaniem PW Tom 5 Branża kanalizacyjna do weryfikacji Inżyniera.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/