Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
piątek 27/12/2019

Wrzesień 2019

Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

W dniu 03.09.2019r. Zamawiający przekazał Wykonawcy teren i Plac Budowy, wyznaczony wg decyzji nr 13/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dn. 30.08.2019r. (nr ref. AB-I.7820.2.3.2018.MB), określony w zatwierdzonym ww. decyzją ZRID projekcie budowlanym, z zastrzeżeniem, iż z przekazania zostają wyłączone działki zabudowane budynkami:

– dz. nr 45/9, 45/10 obręb nr 0019 Łubiane, gm. Grabowo pow. kolneński (Łubiane 1),

– dz. nr 43/81, 43/82 obręb nr 0019 Łubiane, gm. Grabowo pow. kolneński (Łubiane 2),

– dz. nr 46/5, 46/6 obręb nr 0019 Łubiane, gm. Grabowo pow. kolneński (Łubiane 14),

oraz obszar wskazany w decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak Ł.5161.4.2019.MK z dnia 09.04.2019r.

Stanowiska

archeologiczne

przybliżony km drogi S-61 Numery działek
Obrytki 4

gm. Szczuczyn

15+800 25/4 obręb nr 0020 Obrytki
Stawiane 1

gm. Grabowo

13+250 17/29, 17/30 obręb nr 0028 Stawiane
Zabiele 2

gm. Stawiski

3+500 236/4, 272/1, 272/2, 273/1, 274/1, 275/1, 276/1, 277/1, 278/1, 279/1, 411/2 obręb nr 0033 Zabiele

 

W dniu 16.09.2019r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu teren położony na działkach geodezyjnych nr: 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 411/2, 272/1, 272/2, 273/1, 274/1, 275/1, 276/1, 277/1, 278/1, 279/1 obręb Zabiele, gmina Stawiski.

W dniu 23.09.2019r. Wykonawca badań archeologicznych protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Inżyniera przekazał Wykonawcy części działek na stanowiskach archeologicznych: Stawiane 1 oraz Obrytki 4.

Roboty budowlane
Wykonawca rozpoczął prowadzenie robót budowlanych od 03.09.2019r.

Wykonawca w miesiącu wrześniu 2019r. prowadził roboty przygotowawcze
i pomocnicze w zakresie:

– obsługi geodezyjnej budowy,

– nadzoru archeologicznego,

– nadzoru przyrodniczego,

– nadzoru saperskiego.

Wykonawca prowadzi prace ziemne pod stałym nadzorem archeologicznym. 

Roboty drogowe

Sekcja/

Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY DROGOWE
cała budowa   Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt. 2500 6200 248%  
cała budowa   Wycinka krzewów wraz z karczowaniem ha 0,6 1,05 175%  
I DK-61, S-61 (km 0+000 – 1+200 str. L),
DP 1863B, MOP „Zabiele Zachód”
odhumusowanie m3 23500 34000 145% Dodatkowo prowadzono prace na odcinku:
S-61 (km 1+800 – 2+500)
I DK-61, S-61 (km 0+000 – 1+200 str. L),
DP 1863B
wykop m3 13600 15000 110% Dodatkowo prowadzono prace na obszarze:
MOP „Zabiele Zachód”
I DK-61, S-61 (km 0+000 – 1+200 str. L),
DP 1863B
nasyp m3 12300 14300 116%  
II DK-61, S-61 (km 7+250 – 7+700,
8+100 – 8+280)
odhumusowanie m3 30000 19800 66% Przed rozpoczęciem robót należało uprzątnąć odpady, których wystąpienie zgłosił pismem 2D6X/C/OmA/1185 z dn. 05.09.2019r.

Dodatkowo prowadzono prace na odcinkach:
S-61 (km 6+650 – 7+400)
DG 104183B
Djw2P, Dj4P

II DK-61 wykop m3 11000 14630 133% Dodatkowo prowadzono prace na odcinkach:
S-61 (km 6+700 – 6+800; 7+400 – 7+600)
Zb 6.11
II DK-61 nasyp m3 11000 14600 133% Dodatkowo prowadzono prace na odcinku:
S-61 (km 7+000 – 7+250)
III DK-61, S-61 (km 15+000 – 16+000) odhumusowanie m3 25500 24700 97% Dodatkowo prowadzono prace na odcinku:
S-61 (km 10+500 – 11+500; 14+800 – 15+300)
III DK-61 wykop m3 4500 5200 116%  
III DK-61 nasyp m3 4500 7250 161% Dodatkowo prowadzono prace na odcinku:
S-61 (km 14+900 – 15+300)

Roboty mostowe

Sekcja/

Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY MOSTOWE
I P/PZM-7/DK61/6 Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych m3 102,48 121 118%  
I P/PZM-7/DK61/6 Ława z betonu B10 (C8/10) m3 17,68 22 108%  
I P/PZM-7/DK61/6 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) m3 2,7  
I P-15/DK61 Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych m3 45 45 100%  
I P-15/DK61 Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 m3 17 0 0%  
I P-15/DK61 Rura z HDPE ϕ1000 m 23 0 0%  
I P/PZM-7/DK61/6 Odwodnienie wykopu NIEPLANOWANE Wystąpienie odmiennych warunków – wyższy poziom wód gruntowych – zastosowano igłofiltry
I P-15/DK61 Zasypka przepustu m3 82,2 NIEPLANOWANE  
II PZŁ-1b/Ob.St Odhumusowanie terenu m3 132 NIEPLANOWANE  
II P/PZM-1/DW1P/6 Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych m3 250 NIEPLANOWANE  
II PZŁ-22/DK61 Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych m3 90 NIEPLANOWANE  
II PZŁ-22/DK61 beton podkładowy pod skrzydła+ ława betonowa m3 19 NIEPLANOWANE  
I PZDs-16/DK61/6 Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych m3 961,44 961,44 100%  
I PZDs-16/DK61/6 Wymiana gruntów pod fundament na grunt niespoisty z wykopem m3 268 268 100%  
I PZDs-16/DK61/6 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 28 17 61%  
I PZDs-16/DK61/6 Zbrojenie  AIIIN – ławy kg 23189 23189 100%  
I WD-17/S61/6 Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych m3 1039 0 0%  
I WD-18/S61/6 Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych m3 1000 NIEPLANOWANE  
II MD/PZDs-17/DK61/6 Przygotowanie dróg dojazdowych i platform wykonano 100%  
II MD/PZDs-17/DK61/6 Wbicie ścianek szczelnych (tracone) m2 297,6 297,6 100%  
II MD/PZDs-17/DK61/6 Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych m3 225 NIEPLANOWANE  
II MD/PZDs-17/DK61/6 Wymiana gruntów pod fundament na grunt niespoisty z wykopem m3 35 NIEPLANOWANE  
II MD/PZDs-17/DK61/6 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 8 NIEPLANOWANE  
II MD/PZDs-17/DK61/6 Odwodnienie wykopu   NIEPLANOWANE  
II MD/PZDs-19/DK61/6 Przygotowanie dróg dojazdowych i platform wykonano 100%  
II MD/PZDs-19/DK61/6 Wbicie ścianek szczelnych (tracone) m2 283,2 283,2 100%  
II MD/PZDs-19/DK61/6 Wykonanie wykopów fundamentowych w ściankach szczelnych lub pomiędzy palami m3 200 200 100%  
II MD/PZDs-19/DK61/6 Wymiana gruntów pod fundament na grunt niespoisty z wykopem m3 25,92 25,92 100%  
II MD/PZDs-19/DK61/6 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 10,36 14 135%  
II MD/PZDs-19/DK61/6 Zbrojenie  AIIIN – ławy kg 5430,9 NIEPLANOWANE  

Roboty branżowe

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY BRANŻOWE
S61 6+100 (km obw. Stawisk) – 1+800  przebudowa kolizji teletechnicznej T-2 kpl 0,3 0,2 67%  
S61 6+100 (km obw. Stawisk) – 1+800  przebudowa kolizji teletechnicznej T-3 kpl 0,1 0 0%  
S61 1+820 – 1+900 przebudowa wodociągu W-1 kpl 1 0,8 80%  
S61 1+820 – 1+900 przebudowa wodociągu W-1a kpl 1 1 100%  
S61 S61: 6+134,5 (km obw. Stawisk) – 1+000 przebudowa sieci SN-02 kpl 0,4 0 0%  
S61 1+850 – 2+270 przebudowa kolizji teletechnicznej T-6 kpl   0,6 NIEPLANOWANE  
S61 6+660 L (przy rowie R-B-3) przebudowa kolizji teletechnicznej T-10 kpl   0,9 NIEPLANOWANE  
S61 6+660 L (przy rowie R-B-3) przebudowa kolizji teletechniczne T-11 kpl   0,9 NIEPLANOWANE  
S61 10+233 – 10+280 przebudowa kolizji wodociągowej W-4 kpl   0,1 NIEPLANOWANE  
S61 15+437 przebudowa kolizji wodociągowej W-7 kpl   0,8 NIEPLANOWANE  

Ochrona środowiska

Konsultant na bieżąco prowadzi stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/