Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
środa 24/03/2021

Luty 2021

Wykonawca w okresie sprawozdawczym prowadził roboty przygotowawcze i pomocnicze
w zakresie:

– obsługi geodezyjnej budowy,

– nadzoru archeologicznego,

– nadzoru przyrodniczego,

– nadzoru saperskiego,

– utrzymania tymczasowej organizacji ruchu,

– ręcznego kierowania ruchem.

Inżynier Kontraktu potwierdza, że Wykonawca prowadzi prace ziemne pod stałym nadzorem archeologicznym.

Roboty drogowe

Roboty wykonywane w lutym 2021r.:

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY DROGOWE
I, II, III S61 Prace porządkowe i utrzymaniowe    
URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
bariery S61 km 4+799 – 4+835 PR Bariery ochronne stalowe H2/A/W4 m 72,00 72,00 100%  
bariery S61 km 4+835 – 4+865 PR Bariery ochronne stalowe H2/A/W2 m 60,00 60,00 100%  
bariery S61 km 4+865 – 4+901 PR Bariery ochronne stalowe H2/A/W4 m 72,00 72,00 100%  
bariery S61 km 6+131 – 6+170 PR Bariery ochronne stalowe H2/A/W4 m 78,00 78,00 100%  
bariery S61 km 6+170 – 6+200 PR Bariery ochronne stalowe H2/A/W2 m 60,00 30,00 50%  
bariery S61 km 6+200 – 6+240 PR Bariery ochronne stalowe H2/A/W4 m 80,00 80,00 100%  
bariery S61 km 2+208 – 2+244 PR Bariery ochronne stalowe H2/A/W4 m 72,00 NIEPLANOWANE  
bariery S61 km 2+244 – 2+274 PR Bariery ochronne stalowe H2/A/W2 m 60,00 NIEPLANOWANE  
bariery S61 km 2+274 – 2+310 PR Bariery ochronne stalowe H2/A/W4 m 72,00 NIEPLANOWANE  
ekrany EO-3L/S61 km 10+497 – 10+612 L
EO-3P/S61 km 10+495 – 10+612 P
Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,4m – głowice i słupy szt. 48,00 0% brak wykonania z uwagi
na niekorzystne warunki pogodowe
ekrany EO-4L/S61 km 12+147 – 12+261 L
EO-4P/S61 km 12+147 – 12+261 P
Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,4m – fundamentowanie szt. 48,00 0%
ROBOTY KUBATUROWE
MOP MOP Zabiele Zachód Wykonanie instalacji sanitarnej podtynkowej kpl 1,00 0% brak wykonania z uwagi
na niekorzystne warunki pogodowe
MOP MOP Zabiele Zachód Wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej kpl 1,00 0%
MOP MOP Zabiele Zachód Wykonanie ścian działowych m2 110,00 110,00 100%  
MOP MOP Zabiele Zachód Betonowanie stropu m3 30,00 NIEPLANOWANE  
MOP MOP Zabiele Wschód Wykonanie instalacji sanitarnej podtynkowej kpl 1,00 0% brak wykonania z uwagi
na niekorzystne warunki pogodowe
MOP MOP Zabiele Wschód Wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej kpl 1,00 0%
MOP MOP Zabiele Wschód Wykonanie ścian działowych m2 110,00 0%
MOP MOP Zabiele Wschód Betonowanie stropu m3 20,00 NIEPLANOWANE  

 

Roboty mostowe

Roboty wykonywane w lutym 2021 r.:

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY MOSTOWE
II WS-25/S61 Prefab.deskigzym. z polimer. 40x500mm m 38,60 25,00 65% prace prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na warunki pogodowe
II WS-25/S61 Beton fundamentów B35 (C30/37) – prace przygotowawcze   w trakcie
II WS-25/S61 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 4,00 NIEPLANOWANE  
II MS/PZDs-26/S61 Prace porządkowe / wykończeniowe   w trakcie
II MS/PZDs-26/S61 Prefab.deskigzym. z polimer. 40x500mm m 28,80 NIEPLANOWANE  
II MS/PZDS-29/S61 Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 6049,00 0% brak wykonania z uwagi na warunki pogodowe

Roboty branżowe

Roboty wykonywane w lutym 2021 r.:

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy
ROBOTY BRANŻOWE
kanał technologiczny 12+600 – 12+800 Kanał KTp i Ktu wypełniony wiązką mikrokanalizacji m 200,00 50,00 25% brak wykonania z uwagi
na zalegający śnieg
i niekorzystne warunki pogodowe
kanał technologiczny 12+600 – 12+800 Studnie kablowe prefabrykowane kpl 2,00 0%
melioracje 4+650 Rów R-B-2 kpl 0,20 0,16 80%  
melioracje 2+470 Rów R-B-1 kpl 0,05 0,05 100%  
melioracje 1+420 Dopływ z Zabieli kpl 0,20 0% brak wykonania z uwagi
na zalegający śnieg
i niekorzystne warunki pogodowe
ZBIORNIKI
zbiorniki ZB-6.13 Geomembrana m2 2000,00 0% brak wykonania z uwagi
na zalegający śnieg
i niekorzystne warunki pogodowe
zbiorniki ZB-6.13 Warstwa dociążająca z piasku na zbiornikach z balastem m3 2200,00 0%
zbiorniki ZB-6.13 Umocnienie zbiornika – płyty ażurowe m2 1400,00 0%
zbiorniki PR-09 Umocnienie zbiornika – płyty ażurowe m2 800,00 0%
zbiorniki PR-09 Geomembrana m2 1100,00 0%
zbiorniki PR-09 Warstwa dociążająca z piasku na zbiornikach z balastem m3 400,00 0%
zbiorniki ZB-6.14 Umocnienie zbiornika – płyty ażurowe m2 1000,00 NIEPLANOWANE  

Ochrona środowiska i archeologia

Konsultant na bieżąco prowadzi stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią zgodnie z § 15 Umowy.

Zakres prac w ramach nadzoru przyrodniczego dotyczył w szczególności monitorowania wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z obowiązku przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. W szczególności zwracano uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót, jeśli takie wystąpiły oraz monitorowano prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących nadzoru środowiskowego i przyrodniczego Wykonawcy Robót. Sprawdzano również czy prace są prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem ochrony stanowisk zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych na etapie opracowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko. Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są na bieżąco po objazdach nadzoru.

Prace Terenowe:

– wizyty terenowe, podczas których kontrolowany będzie wpływ prowadzonych i planowanych pracna florę i faunę, w szczególności obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, oraz gatunków dziko żyjących albo pod ochroną,

– kontrole aktywności zwierząt,

– kontrole stanu porządku i ładu na placu i zapleczu budowy, pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia magazynowanych, gromadzonych tymczasowo materiałów budowlanych i odpadów, oraz właściwej segregacji odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne,

– monitoring postępu prac związanych z budową, montażem i wykończeniem urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ogrodzenia) oraz czynności takie jak np. humusowanie, nasadzenia, obsiew skarp i terenów płaskich.

W obecnym okresie sprawozdawczym nie stwierdzono bezpośredniego, istotnego, negatywnego wpływu budowy na rzadkie lub chronione gatunki roślin i zwierząt. W bliskim sąsiedztwie budowy stwierdzono ślady dużej zwierzyny: sarny oraz małe i średnie ssaki: zające, dziki.

Stan terenów i obszarów chronionych lub obszarów cennych przyrodniczo w sąsiedztwie pasa budowy nie był bezpośrednio zagrożony w zw. z realizacją prac budowlanych. W miejscu sprawozdawczym nie odnotowano płazów w rejonie realizowanych robót,wynika to z trwającego okresu hibernacji, uwarunkowanym następującymi po sobie cyklami aktywności i spoczynku płazów. W miesiącu sprawozdawczym nie były wykonywane żadne prace naprawcze z powodu dużej ilości śniegu. Wykonawca ma obowiązek naprawić tymczasowe wygrodzenia do 15 lutegobądź zaraz po stopnieniu śniegu.

 

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/