Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 07/09/2021

Sierpień 2021

Wykonawca w okresie sprawozdawczym prowadził roboty przygotowawcze i pomocnicze w zakresie:

– obsługi geodezyjnej budowy,

– nadzoru archeologicznego,

– nadzoru przyrodniczego,

– nadzoru saperskiego,

– utrzymania tymczasowej organizacji ruchu.

Inżynier Kontraktu potwierdza, że Wykonawca prowadzi prace ziemne pod stałym nadzorem archeologicznym.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. nastąpiło uroczyste otwarcie drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, o długości ok. 18 km, z udziałem m. in. Premiera Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Wykonawca zakończył roboty i uzyskał Pozwolenie na Użytkowanie dla trasy głównej drogi ekspresowej S61 w dniu 15 lipca 2021 r.

Roboty drogowe wykonywane w sierpniu 2021 r.:

Roboty mostowe wykonywane w sierpniu 2021 r.:

Roboty branżowe wykonywane w sierpniu 2021 r.:

Ochrona środowiska i archeologia

Konsultant na bieżąco prowadzi stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią zgodnie z § 15 Umowy.

Zakres prac w ramach nadzoru przyrodniczego dotyczył w szczególności monitorowania wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z obowiązku przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. W szczególności zwracano uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót, jeśli takie wystąpiły oraz monitorowano prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących nadzoru środowiskowego i przyrodniczego Wykonawcy Robót. Sprawdzano również czy prace są prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem ochrony stanowisk zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych na etapie opracowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko. Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są na bieżąco po objazdach nadzoru.

Prace Terenowe:

– wizyty terenowe, podczas których kontrolowany będzie wpływ prowadzonych i planowanych prac na florę i faunę, w szczególności obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, oraz gatunków dziko żyjących albo pod ochroną,

– kontrole aktywności zwierząt,

– kontrole stanu porządku i ładu na placu i zapleczu budowy, pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia magazynowanych, gromadzonych tymczasowo materiałów budowlanych i odpadów, oraz właściwej segregacji odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne,

– monitoring postępu prac związanych z budową, montażem i wykończeniem urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ogrodzenia) oraz czynności takie jak np. humusowanie, nasadzenia, obsiew skarp i terenów płaskich.

Prace związane z wykonaniem ogrodzenia docelowego zostały ukończone.

Wykonawca jest w trakcie realizacji nasadzeń drzew i krzewów, zaawansowanie 80%. Trwają prace przy dużych przejściach dla zwierząt, m.in rozkładanie karpin.

Dnia 16.08.2021 r. doszło do zderzenia autokaru z łosiem. W wypadku nikt z podróżujących nie ucierpiał. Łoś wtargnął na jezdnię prawdopodobnie przez niedomkniętą bramę. Wykonawca został zobowiązany do codziennego monitorowania szczelności ogrodzeń i bram.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/