Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
piątek 26/02/2021

Styczeń 2021

Wykonawca w okresie sprawozdawczym prowadził roboty przygotowawcze i pomocnicze
w zakresie:

– obsługi geodezyjnej budowy,

– nadzoru archeologicznego,

– nadzoru przyrodniczego,

– nadzoru saperskiego,

– utrzymania tymczasowej organizacji ruchu,

– ręcznego kierowania ruchem.

Roboty drogowe

Roboty wykonywane w styczniu 2021r.:

Roboty mostowe

Roboty wykonywane w styczniu 2021r.:

Roboty branżowe

Roboty wykonywane w styczniu 2021r.:

Ochrona środowiska i archeologia

Konsultant na bieżąco prowadzi stały nadzór nad pracami związanymi z ochroną środowiska i archeologią zgodnie z § 15 Umowy.

Zakres prac w ramach nadzoru przyrodniczego dotyczył w szczególności monitorowania wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm
i przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z obowiązku przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. W szczególności zwracano uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy
w związku z realizacją Robót, jeśli takie wystąpiły oraz monitorowano prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących nadzoru środowiskowego i przyrodniczego Wykonawcy Robót. Sprawdzano również czy prace są prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem ochrony stanowisk zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych na etapie opracowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko. Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są na bieżąco po objazdach nadzoru.

Prace Terenowe:

– wizyty terenowe, podczas których kontrolowany będzie wpływ prowadzonych i planowanych pracna florę i faunę, w szczególności obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, oraz gatunków dziko żyjących albo pod ochroną,

– kontrole aktywności zwierząt,

– kontrole stanu porządku i ładu na placu i zapleczu budowy, pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia magazynowanych, gromadzonych tymczasowo materiałów budowlanych
i odpadów, oraz właściwej segregacji odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne,

– monitoring postępu prac związanych z budową, montażem i wykończeniem urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ogrodzenia) oraz czynności takie jak np. humusowanie, nasadzenia, obsiew skarp i terenów płaskich.

W obecnym okresie sprawozdawczym nie stwierdzono bezpośredniego, istotnego, negatywnego wpływu budowy na rzadkie lub chronione gatunki roślin i zwierząt. W bliskim sąsiedztwie budowy stwierdzono ślady dużej zwierzyny: sarny oraz małe i średnie ssaki: zające.

Stan terenów i obszarów chronionych lub obszarów cennych przyrodniczo w sąsiedztwie pasa budowy nie był bezpośrednio zagrożony w zw. z realizacją prac budowlanych. W miejscu sprawozdawczym nie odnotowano płazów w rejonie realizowanych robót, wynika to
z trwającego okresu hibernacji, uwarunkowanym następującymi po sobie cyklami aktywności i spoczynku płazów. Zgłaszane były uwagi dotyczące stanu porządku i ładu na budowie, pod kątem odpadów. Wykonawca wykonał prace naprawcze. Wykonawca prowadzi prace ziemne pod stałym nadzorem archeologicznym.

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/