Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 14/05/2018

Kwiecień 2018

W miesiącu kwietniu wykonywane były następujące prace projektowe:

BRANŻA DROGOWA:

• Projekt Budowlany w zakresie przekrojów normalnych trasy głównej oraz węzła Grabowo – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Projekt Budowlany w zakresie przekrojów normalnych dróg poprzecznych oraz dojazdowych – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Projekt Budowlany w zakresie niwelety trasy głównej oraz węzła Grabowo
– kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Projekt Budowlany w zakresie niwelet dróg poprzecznych oraz dojazdowych
– kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Wystąpienie o opinie do Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
• Prace nad Planem Działań Ratowniczych – wystąpienia o opinie i uzgodnienia (Straż, Policja, LPR).
• Wprowadzenie korekt do PB na podstawie wewnętrznego przeglądu Wykonawcy.
• Przygotowanie materiałów na Audyt BRD wraz z ich złożeniem. Wykonawca przekazał Materiały do Audytu BRD wraz z wnioskiem o jego przeprowadzenie. (pismo 2D6X/B/RK/196/2018 z dnia 16.04.2018r.)
• W dniu 16.04.2018r. Wykonawca złożył wniosek o nr 4 (2D6X/C/RK/194/2018)
o przegląd / zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy – Projekt Budowlany.
• Analiza uwag Inżyniera do PSOR oraz KSZR.
• Projekt Zagospodarowania Terenu. Prace związane z określeniem linii rozgraniczających inwestycji (stałe + czasowe zajęcie). PZT wraz z projektem linii rozgraniczających złożono do zatwierdzenia Zamawiającego.
• Analiza otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa
• Analiza i opinia do materiałów dotyczących skrzyżowania gazociągu w/c DN700
z projektowaną drogą ekspresową S61 na odcinku Stawiski – Szczuczyn
• Opisy techniczne do PB i PZT
• Odwodnienie trasy głównej oraz dróg poprzecznych i dojazdowych – korekta rozwiązań pod kątem ustaleń z RT nr 4 (niezależny system odwodnienia)

BRANŻA MOSTOWA:

• Projekt Budowlany w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz dla obiektu na węźle Grabowo – kontynuacja prac związanych
z uszczegółowieniem PB.
• Projekt Budowlany w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu dróg poprzecznych oraz dojazdowych – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Projekt przepustów (prace nad częścią rysunkową i opisową).
• Wystąpienie o uzgodnienie klas MLC dla obiektów inżynierskich.
• Wprowadzenie korekt do PB na podstawie wewnętrznego przeglądu Wykonawcy.
• Opisy techniczne do PB
• W dniu 16.04.2018r. Wykonawca złożył wniosek o nr 4 (2D6X/C/RK/194/2018)
o przegląd / zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy – Projekt Budowlany.

POZOSTAŁE BRANŻE:

• Aktualizacja mapy do celów projektowych – w dniu 24.04.2018r. odbyło się spotkanie robocze z weryfikatorem gdzie omówiono wszystkie uwagi
i odpowiedzi Wykonawcy. Trwa wprowadzanie uwag Inżyniera.
• Wprowadzenie korekt do PB branżowych na podstawie wewnętrznego przeglądu Wykonawcy.
• Analiza otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa
• Analiza i opinia do materiałów dotyczących skrzyżowania gazociągu w/c DN700
z projektowaną drogą ekspresową S61 na odcinku Stawiski – Szczuczyn
• Projekt Budowlany w zakresie MOP Zabiele Wschód i Zabiele Zachód. Prace nad Planem Zagospodarowania MOP wraz z opracowaniami branżowymi (kanalizacja, teletechnika, woda, p.poż, budynki).
• Przekazanie PB branżowych do uzgodnień z gestorami
• Raport Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – część opisowa.
• Wyjaśnienia do złożonego wniosku o zatwierdzenie PRG w związku z wezwaniem Urzędu Marszałkowskiego (pismo 2D6X/H/RK/197/2018 z dnia 16.04.2018r.)
• Część opisowa do Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
• Opisy techniczne poszczególnych tomów PB
• Geotechniczne Warunki Posadowienia
• Kontynuacja Inwentaryzacji przyrodniczych (rozpoczęcie zgłoszone w dniu 11.07.2017r.)
• W dniu 16.04.2018r. Wykonawca złożył wniosek o nr 4 (2D6X/C/RK/194/2018)
o przegląd / zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy – Projekt Budowlany.
• Prace nad operatami wodnoprawnymi.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/