S61 Stawiski – Szczuczyn

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

366 083 589,82 PLN

Aktualności

czwartek 08/04/2021

Rada Budowy nr 41.

Czytaj dalej >
wtorek 04/12/2018

Listopad 2018

W miesiącu listopadzie wykonywane były następujące prace projektowe:
BRANŻA DROGOWA:
• Prace nad katalogiem szczegółów – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
• Prace nad planami tyczenia.
• Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.
• Przygotowanie PW do przekazania do weryfikacji Inżyniera.
• Przekazanie do zatwierdzenia Zarządcy Ruchu – PSOR rew. 04.
• Analiza uwag Zarządcy ruchu do Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
• Aktualizacja PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
• Przekazanie do uzgodnienia materiałów związanych z lokalizacją SCPR.
BRANŻA MOSTOWA:
• Prace nad katalogiem szczegółów – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
• Prace nad obliczeniami i rysunkami zbrojeniowymi, posadowienia – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
• Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.
• Przygotowanie PW do przekazania do weryfikacji Inżyniera.
POZOSTAŁE BRANŻE:
• Prace nad projektami wykonawczymi kolizji branżowych – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
• Przekazanie Projektów Wykonawczych w zakresie przebudów wodociągowych do uzgodnień z Gestorami.
• Szczegóły odwodnienia – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
• Prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie projektu geotechnicznego (wzmocnienia podłoża ,stateczność skarp – modelowanie i obliczenia)
– kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
• Prace nad Projektem Wykonawczym kanalizacji deszczowej oraz zbiorników
– kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
• Prace nad Projektem Wykonawczym nasadzeń – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
• Prace nad Projektem Wykonawczy w zakresie zagospodarowania i budynków toalet na MOP-ach.
• Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.
• Przekazanie PW Tom 5 Branża kanalizacyjna do weryfikacji Inżyniera.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/