Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 04/12/2018

Listopad 2018

W miesiącu listopadzie wykonywane były następujące prace projektowe:
BRANŻA DROGOWA:
• Prace nad katalogiem szczegółów – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
• Prace nad planami tyczenia.
• Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.
• Przygotowanie PW do przekazania do weryfikacji Inżyniera.
• Przekazanie do zatwierdzenia Zarządcy Ruchu – PSOR rew. 04.
• Analiza uwag Zarządcy ruchu do Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
• Aktualizacja PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
• Przekazanie do uzgodnienia materiałów związanych z lokalizacją SCPR.
BRANŻA MOSTOWA:
• Prace nad katalogiem szczegółów – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
• Prace nad obliczeniami i rysunkami zbrojeniowymi, posadowienia – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
• Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.
• Przygotowanie PW do przekazania do weryfikacji Inżyniera.
POZOSTAŁE BRANŻE:
• Prace nad projektami wykonawczymi kolizji branżowych – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
• Przekazanie Projektów Wykonawczych w zakresie przebudów wodociągowych do uzgodnień z Gestorami.
• Szczegóły odwodnienia – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
• Prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie projektu geotechnicznego (wzmocnienia podłoża ,stateczność skarp – modelowanie i obliczenia)
– kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
• Prace nad Projektem Wykonawczym kanalizacji deszczowej oraz zbiorników
– kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
• Prace nad Projektem Wykonawczym nasadzeń – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
• Prace nad Projektem Wykonawczy w zakresie zagospodarowania i budynków toalet na MOP-ach.
• Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.
• Przekazanie PW Tom 5 Branża kanalizacyjna do weryfikacji Inżyniera.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/