Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
środa 14/03/2018

Luty 2018

W miesiącu lutym wykonywane były następujące prace projektowe:
• Kontynuacja Inwentaryzacji przyrodniczych (rozpoczęcie zgłoszone w dniu 11.07.2017r.)
• Projekt Budowlany w zakresie przekrojów normalnych trasy głównej oraz węzła Grabowo – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Projekt Budowlany w zakresie przekrojów normalnych dróg poprzecznych oraz dojazdowych – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Projekt Budowlany w zakresie niwelety trasy głównej oraz węzła Grabowo – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB. Korekta niwelet na węźle Grabowo wraz z opracowaniem wysokościowym rowów drogowych.
• Projekt Budowlany w zakresie niwelet dróg poprzecznych oraz dojazdowych – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Analiza i wykonanie drenażu na trasie głównej (pas rozdziału)
• Usytuowanie zjazdów do działek na projektowanych drogach
• Projekt Budowlany w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz dla obiektu na węźle Grabowo – kontynuacja prac związanych
z uszczegółowieniem PB.
• Projekt Budowlany w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu dróg poprzecznych oraz dojazdowych – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Obliczenia posadowień obiektów mostowych: MS-PZDs-01, WS-02, WD-09, WD-17, WD-18, WS-25, WD-28, WS-33, WD-35, WD-40; MS-PZDs-29; PZGd-36; MD-PZDs-1; MD-PZDs-17; MD-PZDs-19
• Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe ustrojów nośnych i podpór obiektów inżynierskich.
• Rysunki ogólne dla obiektów o konstrukcji gruntowo – powłokowej.
• Uszczegółowienie rozwiązań w zakresie podpór pośrednich (kształt podpór, liczba punktów podparcia).
• Dobór liczby belek w przekroju poprzecznym dla obiektów WD-09, WD-17, WD-18, WD-28, WD-35, WD-40
• Przygotowanie rysunków ogólnych dla obiektów o konstrukcji gruntowo – powłokowej wraz z rozwiązaniem gzymsów
• Rozwiązania projektowe dla przepustów (przyjęcie przekroi typowych, korekta zestawień przepustów, prace nad częścią rysunkową).
• Przyjęcie sposobu odprowadzenia wód opadowych z obiektów.
• Uszczegółowienie rysunków ogólnych obiektów mostowych w technologii belek prefabrykowanych
• Projekt Budowlany w zakresie branż – dalsze prace nad trasą kanału technologicznego. Prace nad oświetleniem. Kanalizacja deszczowa – wewnętrzna weryfikacja, korekty długości kanałów związane z lokalnymi przegłębianiami rowów
• Aktualizacja mapy do celów projektowych
• Projekt konstrukcji. Dobór konstrukcji trasy głównej wraz z wykonaniem obliczeń – na podstawie zatwierdzonej Prognozy i Analizy Ruchu.
• Odwodnienie trasy głównej oraz dróg poprzecznych i dojazdowych. Obliczenia zlewni. Obliczenia zbiorników – analiza lokalizacji i pojemności zbiorników. Modelowanie zbiorników.
• Projekt Budowlany w zakresie MOP Zabiele Wschód i Zabiele Zachód. Prace nad Planem Zagospodarowania MOP wraz z opracowaniami branżowymi (kanalizacja, teletechnika, woda, p.poż, budynki).
• Projekty branżowe dla przebudów kolizji – na podstawie otrzymanych warunków (wodociągi, elektroenergetyka, teletechnika, melioracje)
• Opracowanie sytuacyjne rozmieszczenia oświetlenia na węźle Grabowo
• Opracowanie sytuacyjne rozmieszczenia przebudów linii nn i SN zgodnie
z warunkami technicznymi otrzymanymi z PGE.
• Trasy przebudów kolizji teletechnicznych oraz trasa kanału technologicznego.
• Aktualizacja trasy przebudowy sieci wodociągowych z uwagi na powstałe kolizje z sieciami infrastruktury oraz obiektami branży melioracyjnej
• Profile podłużne sieci wodociągowej
• Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – – wprowadzenie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego na Radzie Technicznej nr 3.
• Projekt zieleni
• Plan Działań Ratowniczych i Stała Organizacja Ruchu. Kontynuacja prac projektowych związanych z rozmieszczeniem barier drogowych oraz elementów oznakowania pionowego. Kontynuacja analizy poboczy ze względu na dobrane bariery oraz ich szerokości pracujące. Prace związane z naniesieniem oznakowania istniejącego (na podstawie wykonanych inwentaryzacji oraz prac terenowych)
• Projekt rozbiórek
• Projekt Zagospodarowania Terenu. Prace związane z określeniem linii rozgraniczających inwestycji (stałe + czasowe zajęcie)
• Analiza otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa
• Przygotowanie materiałów związanych z analizą styku odcinka Stawiski – Szczuczyn z Obwodnicą Szczuczyna.
• Modelowanie hałasu.
• Raport Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – część opisowa.
• Przygotowanie zestawienia działek dla całej inwestycji celem wystąpienia
o wypisy z ewidencji gruntów na potrzeby PRG oraz wniosku o ZRID. Wystąpiono o wypisy.
• Przygotowanie materiałów dla uzyskania zgody Zamawiającego dla połączenia systemów odwodnienia drogi ekspresowej i pozostałych dróg.
• Wprowadzenie uwag Inżyniera oraz Zamawiającego złożonych do Uzupełniającego Projektu Robót Geologicznych wraz z przygotowaniem odpowiedzi.
• Część opisowa do Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/