Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 04/06/2018

Maj 2018

W miesiącu maju wykonywane były następujące prace projektowe:
BRANŻA DROGOWA:
• Analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego do złożonego Projektu Budowlanego
w zakresie branży drogowej. Wprowadzenie części uzgodnionych uwag.
• Analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego zgłoszonych do PSOR. Wprowadzenie części uzgodnionych uwag.
• Analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego zgłoszonych do PDR. Wprowadzenie części uzgodnionych uwag.
• Analiza otrzymanych opinii do Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
• Analiza otrzymanych opinii do Planu Działań Ratowniczych.
• Projekt Zagospodarowania Terenu. Prace związane z korektą linii rozgraniczających na podstawie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. Przygotowanie materiałów w sprawie uzgodnienia linii rozgraniczających
z Zamawiającym w kwestii tzw. „resztówek” – na podstawie ustaleń RT nr 6.
• Analiza otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa
• Analiza i opinia do materiałów dotyczących skrzyżowania gazociągu w/c DN700
z projektowaną drogą ekspresową S61 na odcinku Stawiski – Szczuczyn
• Materiały do opinii w trybie ZRID.
• Przygotowanie materiałów wyjściowych do Audytu w związku z wnioskiem Audytora BRD
BRANŻA MOSTOWA:
• Analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego do złożonego Projektu Budowlanego
w zakresie branży mostowej. Wprowadzenie części uzgodnionych uwag.
POZOSTAŁE BRANŻE:
• Wprowadzenie korekt oraz uwag Inżyniera do Mapy sytuacyjno-wysokościowej
– operat techniczny i część opisowa. Uzyskano nową klauzulę na MDCP
w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym. Mapę rewizję 01 przekazano 25.05.2018r.
– Wniosek nr 8
• Analiza uwag Inżyniera do złożonego Projektu Budowlanego w zakresie branżowym. Wprowadzenie części uzgodnionych uwag.
• Analiza otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa
• Analiza uwag Inżyniera i Zamawiającego zgłoszonych do KSZR. Wprowadzenie części uzgodnionych uwag.
• Analiza i opinia do materiałów dotyczących skrzyżowania gazociągu w/c DN700
z projektowaną drogą ekspresową S61 na odcinku Stawiski – Szczuczyn
• Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez PGE na etapie uzgodnienia PB Tom 2.6.1.
• Raport Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – część opisowa.
• Część opisowa do Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
• Kontynuacja Inwentaryzacji przyrodniczych (rozpoczęcie zgłoszone w dniu 11.07.2017r.)
• Prace nad operatami wodnoprawnymi. W dniu 21.05.2018r. Wykonawca złożył do Inżyniera wniosek nr 7 (2D6X/C/RK/267/2018) o przegląd / zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy – Operaty wodnoprawne
• Przygotowanie materiałów na Naradę Koordynacyjną (ZUDP). Wykonawca przed złożeniem materiałów na Naradę oczekuje na uwagi Audytu BRD, które mogą mieć wpływ na rozwiązania projektowe.
• Analiza uwag Inżyniera do Koncepcji docelowego zagospodarowania MOP „Zabiele Wschód” i „Zabiele Zachód”. Wprowadzenie części uzgodnionych uwag.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/