Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 03/04/2018

Marzec 2018

W miesiącu marcu wykonywane były następujące prace projektowe:

• Kontynuacja Inwentaryzacji przyrodniczych (rozpoczęcie zgłoszone w dniu 11.07.2017r.)
• Projekt Budowlany w zakresie przekrojów normalnych trasy głównej oraz węzła Grabowo – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Projekt Budowlany w zakresie przekrojów normalnych dróg poprzecznych oraz dojazdowych – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Projekt Budowlany w zakresie niwelety trasy głównej oraz węzła Grabowo – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Projekt Budowlany w zakresie niwelet dróg poprzecznych oraz dojazdowych – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Analiza i wykonanie drenażu na trasie głównej (pas rozdziału)
• Usytuowanie zjazdów do działek na projektowanych drogach
• Projekt Budowlany w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz dla obiektu na węźle Grabowo – kontynuacja prac związanych
z uszczegółowieniem PB.
• Projekt Budowlany w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu dróg poprzecznych oraz dojazdowych – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Projekt przepustów (prace nad częścią rysunkową i opisową).
• Uszczegółowienie rysunków ogólnych obiektów mostowych w technologii belek prefabrykowanych
• Uszczegółowienie rysunków ogólnych obiektów mostowych o konstrukcji gruntowo – powłokowej.
• Ustalenie klas MLC dla obiektów inżynierskich.
• Analiza i korekty trasy ogrodzenia.
• Projekt konstrukcji – na podstawie zatwierdzonej Prognozy Ruchu.
• Projekt Budowlany w zakresie branż – dalsze prace nad trasą kanału technologicznego. Prace nad oświetleniem. Kanalizacja deszczowa – wewnętrzna weryfikacja.
• Aktualizacja mapy do celów projektowych – przekazana do przeglądu / zatwierdzenia Inżyniera – pismo Wykonawcy 2D6X/C/RK/165/2018 z dnia 09.03.2018r.
• Odwodnienie trasy głównej oraz dróg poprzecznych i dojazdowych. Lokalne korekty niwelet rowów drogowych z uwagi na zapewnienie przykrycia przepustów oraz odprowadzenia wody z drenażu. Korekta rozwiązań pod kątem ustaleń z RT nr 4.
• Projekt Budowlany w zakresie MOP Zabiele Wschód i Zabiele Zachód. Prace nad Planem Zagospodarowania MOP wraz z opracowaniami branżowymi (kanalizacja, teletechnika, woda, p.poż, budynki).
• Projekty branżowe dla przebudów kolizji – na podstawie otrzymanych warunków (wodociągi, elektroenergetyka, teletechnika, melioracje).
• Opracowanie sytuacyjne rozmieszczenia oświetlenia na węźle Grabowo.
• Opracowanie sytuacyjne rozmieszczenia przebudów linii nn i SN zgodnie
z warunkami technicznymi otrzymanymi z PGE.
• Analiza i aktualizacja tras przebudów sieciowych.
• Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – wprowadzenie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego na Radzie Technicznej nr 3. W dniu 27.03.2018r. Wykonawca pismem 2D6X/C/RK/177/2018 złożył do przeglądu / zatwierdzenia Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem.
• Projekt zieleni.
• Plan Działań Ratowniczych i Stała Organizacja Ruchu. Przygotowanie materiałów do uzgodnień z zakresie PDR i PSOR. W dniu 27.03.2018r. Wykonawca pismem 2D6X/C/RK/178/2018 złożył do przeglądu / zatwierdzenia Projekt Stałej Organizacji Ruchu.
• Projekt rozbiórek.
• Projekt Zagospodarowania Terenu. Prace związane z określeniem linii rozgraniczających inwestycji (stałe + czasowe zajęcie).
• Analiza otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa.
• Modelowanie hałasu – projekt ekranów akustycznych.
• Raport Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – część opisowa.
• Przygotowanie materiałów dla uzyskania zgody Zamawiającego dla połączenia systemów odwodnienia drogi ekspresowej i pozostałych dróg.
• Wprowadzenie uwag Inżyniera oraz Zamawiającego złożonych do Projektu Robót Geologicznych – złożono do zatwierdzenia Marszałka Województwa Podlaskiego (pismo 2D6X/H/RK/172/2018).
• Część opisowa do Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
• Opisy techniczne poszczególnych tomów PB.
• Wewnętrzna weryfikacja części opracowań PB.
• Geotechniczne warunki posadowienia – na podstawie wiążącej Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przekazanej przez Zamawiającego na etapie przetargu.
• Przygotowanie materiałów do Audytu BRD zgodnie z SP.10.30.00. Przekazano materiał do uzgodnienia z Inżynierem i Zamawiającym – pismo 2D6X/B/RK/179/2018.
• Przygotowanie materiałów do uzgodnień projektów branżowych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/