Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
środa 14/03/2018

Styczeń 2018

W miesiącu styczniu wykonywane były następujące prace projektowe:
• Kontynuacja Inwentaryzacji przyrodniczych (rozpoczęcie zgłoszone w dniu 11.07.2017r.)
• Projekt Budowlany w zakresie przekrojów normalnych trasy głównej oraz węzła Grabowo – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Projekt Budowlany w zakresie przekrojów normalnych dróg poprzecznych oraz dojazdowych – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Projekt Budowlany w zakresie niwelety trasy głównej oraz węzła
Grabowo – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB. Korekta niwelety na węźle ze względu na zmniejszenie spadków podłużnych na dojeździe do obiektu. Korekta niwelety trasy głównej ze względu na zmianę obiektów na gruntowo-powłokowe.
• Projekt Budowlany w zakresie niwelet dróg poprzecznych oraz
dojazdowych – kontynuacja prac związanych z uszczegółowieniem PB.
• Projekt Budowlany w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz dla obiektu na węźle Grabowo – kontynuacja prac związanych
z uszczegółowieniem PB.
• Projekt Budowlany w zakresie obiektów inżynierskich w ciągu dróg poprzecznych oraz dojazdowych – kontynuacja prac związanych
z uszczegółowieniem PB.
• Obliczenia posadowień obiektów mostowych: PZDd-24; MS-PZDs-26; MS-PZDs-34; WS-38L; WS-38P; PZDd-16.
• Obliczenia posadowień obiektów mostowych: MS-PZDs-01, WS-02, WD-09, WD-17, WD-18, WS-25, WD-28, WS-33, WD-35, WD-40; MS-PZDs-29; PZGd-36; MD-PZDs-1; MD-PZDs-17; MD-PZDs-19
• Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe ustrojów nośnych i podpór obiektów inżynierskich.
• Analiza i zmiana rodzaju konstrukcji obiektów na gruntowo-powłokowe (WS-02, WS-25, PZDs-29, WS-33, PZDd-17, PZDs-19, PZGd-36)
• Projekt Budowlany w zakresie branż – kanał technologiczny, oświetlenie, kanalizacja deszczowa – dobranie średnic kanałów, rozstaw wpustów (MOP-y
i trasa główna), obliczenia
• Aktualizacja mapy do celów projektowych
• Analiza i Prognoza Ruchu – złożona do przeglądu/zatwierdzenia w dniu 25.01.2018r. (pismo 2D6X/B/RK/108/2018)
• Plan badań uzupełniających oraz Projekt Robót Geologicznych (trasa główna, drogi dojazdowe, obiekty inżynierskie, zbiorniki) – złożony do przeglądu/zatwierdzenia w dniu 31.01.2018r. (pismo 2D6X/B/RK/123/2018)
• Odwodnienie trasy głównej oraz dróg poprzecznych i dojazdowych. Obliczenia zlewni. Obliczenia zbiorników – analiza lokalizacji i pojemności zbiorników.
• Projekt Budowlany w zakresie MOP Zabiele Wschód i Zabiele Zachód (niwelety, budynki, zagospodarowanie, przekroje normalne)
• Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – lokalizacja urządzeń SZR złożona do uzgodnienia Zamawiającego w dniu 29.01.2018r. (pismo: 2D6X/B/RK/109/2018)
• Projekt zieleni
• Plan Działań Ratowniczych i Stała Organizacja Ruchu. Prace projektowe związane z rozmieszczeniem barier drogowych oraz elementów oznakowania pionowego. Lokalna korekta poboczy ze względu na dobrane bariery oraz ich szerokości pracujące.
• Projekt rozbiórek
• Projekt Zagospodarowania Terenu
• Przygotowanie materiałów do uzyskania odstępstwa od warunków technicznych
w sprawie krzyżowania się projektowanej drogi ekspresowej S61 z drogą klasy Z, realizowanego poprzez budowę węzła typu WB (w. „Grabowo”). Wniosek o odstępstwo złożono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 24.01.2018r.
• Analiza otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa
• Przygotowanie materiałów związanych z analizą styku odcinka
Stawiski – Szczuczyn z Obwodnicą Szczuczyna. Przygotowanie materiałów do uzgodnień.
• Przygotowanie materiałów do uzgodnienia lokalizacji projektowanych zatok autobusowych oraz o wskazanie dróg publicznych na terenie gmin w ciągu przedmiotowej inwestycji (materiały do wniosku o ZRID dla przekazania istniejących dróg publicznych innym zarządcom). Wystąpiono o uzgodnienia.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/