Aktualności

czwartek 09/09/2021

Rada Budowy nr 46.

Czytaj dalej >
czwartek 04/10/2018

Wrzesień 2018

W miesiącu wrześniu wykonywane były następujące prace projektowe:
BRANŻA DROGOWA:
• Uszczegółowienie przekrojów normalnych
• Uszczegółowienie przekrojów podłużnych, opracowanie zakresów umocnień rowów na przekrojach
• Modelowanie trasy głównej i pozostałych dróg pod kątem przygotowania przekrojów poprzecznych
• Prace nad katalogiem szczegółów
• Prace nad planami warstwicowymi w rejonie węzła Grabowo.
• Prace nad przekrojami poprzecznymi trasy głównej, węzła oraz dróg poprzecznych
• Prace nad wprowadzeniem uwag Inżyniera do Koncepcji MOP Zabiele – rewizja 02.
• Prace nad wprowadzeniem uwag Inżyniera oraz Zamawiającego do KSZR – rewizja 02.
• Prace nad wprowadzeniem zgłoszonych w klauzuli rozpatrzenia PSOR.
• Prace nad STWiORB.
• Przygotowanie wyjaśnień do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie złożonego wniosku o ZRID.
BRANŻA MOSTOWA:
• Prace nad katalogiem szczegółów.
• Prace nad obliczeniami i rysunkami zbrojeniowymi, posadowienia.
• Prace nad STWiORB.
POZOSTAŁE BRANŻE:
• Prace nad projektami wykonawczymi kolizji branżowych.
• Praca nad materiałami do uzgodnienia przebudów elektroenergetycznych
z gestorem (PGE)
• Wprowadzenie uwag Inżyniera do Koncepcji rozbudowy MOP Zabiele.
• Szczegóły odwodnienia
• Prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie projektu geotechnicznego (wzmocnienia podłoża ,stateczność skarp – modelowanie i obliczenia)
• Prace nad Projektem Wykonawczym kanalizacji deszczowej oraz zbiorników
• Prace nad Projektem Wykonawczym nasadzeń.
• Prace nad STWiORB.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/