Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >

Zakres robót

Zadanie inwestycyjne, nad którym sprawowany będzie nadzór polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Kontrakt  „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka — Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, długości około 18,002 km”. obejmuje w szczególności:

Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji, w tym uzgodnień rozwiązań projektowych na styku z wykonawcami nowoprojektowanych odcinków S-61 (Kolno – Stawiski oraz II jezdnia Obwodnicy Szczuczyna):

Roboty przygotowawcze, w tym: wyznaczenie objazdów, zaprojektowanie i wykonanie obiektów tymczasowych, umożliwiających odcinków tymczasowych, umożliwiającej przełożenie ruchu.

Roboty drogowe, mostowe i branżowe w zakresie obejmującym:

 1. budowę dodatkowej jezdni (lewej) na Obwodnicy Stawisk na parametrach jezdni ekspresowej na odcinku (pikietaż istniejący) od km 180+090 do km 181+691
  o nawierzchni z betonu cementowego i łącznej długości L= 1,601 km –
  z wyłączeniem węzła „Stawiski”,
 2. przebudowę istniejącej jezdni (docelowo prawej) na obwodnicy Stawisk do przekroju jezdni ekspresowej na odcinku od km 180+410 do km 181+331 o nawierzchni
  z betonu asfaltowego i łącznej długości L= 0,921 km (poszerzenie opaski zewnętrznej z 0,75 m do szerokości pasa awaryjnego 2,5 m) wraz z dowiązaniem do istniejącego pasa awaryjnego na obwodnicy Stawisk,
 3. przebudowę istn. jezdni (docelowo prawej) na obwodnicy Stawisk do przekroju jezdni ekspresowej na odcinku od km 181+331 do km 181+691 o nawierzchni z betonu asfaltowego i łącznej długości L= 0,360 km wraz z likwidacją skrzyżowania SK2,
 4. budowę drogi ekspresowej o przekroju 2×2 na odcinku (pikietaż roboczy) od km 0+000 (co odpowiada km 181+691 obwodnicy Stawisk) do km 16+401 o nawierzchni
  z betonu cementowego i łącznej długości L=16,401 km:
 • bodowy węzłów drogowych: węzła Grabowo,
 • budowy Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): MOP II „Zabiele Zachód”, MOP III „Zabiele Wschód”,
 • budowy infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczającymi i inne;
 • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp oraz wykonaniem pomostów roboczych, dojść, dojazdów dla sprzętów,
 • przebudowy istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z realizowaną drogą ekspresową z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii,
 • budowy dróg innych niż droga ekspresowa (obsługujących tereny przyległe do inwestycji wraz ze zjazdami na przyległe działki oraz przywracające naruszone połączenia drogowe), w tym uzgodnienia z ich zarządcami szczegółów budowy lub przebudowy oraz wydzielenia pasów drogowych dróg innych kategorii. Dotyczy to również dróg wewnętrznych innych zarządców,
 • budowy lub przebudowy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
 • budowy pasów technologicznych z wyłączeniem odcinka obwodnicy Stawisk,
 • budowy systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzeń podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 • budowy chodników i zatok autobusowych,
 • wykonanie organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowę obiektów inżynierskich,
 • budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej
  i mieszanej,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych
  i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,
 • roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych
  i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej, urządzeń melioracyjnych, hydrologicznych i innych,
 • wykonanie sieci teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego,
 • wykonanie oznakowania drogi ekspresowej (w tym eksperymentalne), dróg związanych oraz wyposażenie ww. dróg w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,
 • założenie systemu referencyjnego dla dróg krajowych w uzgodnieniu
  z GDDKiA,
 • wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli),
 • wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli),
 • wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne
  i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedsięwzięcia,
 • uzgodnienie (w formie pisemnej) z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. zobowiązania,
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową
  i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 • zapewnienie dojazdów do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
 • wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji,
 • wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych
  w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,
  z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowaniem szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych,
 • wykonaniem Systemu Zarządzania Ruchem,
 • uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Celem inwestycji jest:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży,
 • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych
  z obowiązującymi warunkami technicznymi.

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/