S61 Stawiski – Szczuczyn

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019 r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 zł

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

366 083 589,82 zł

sobota 26/01/2019

28.01.2019-03.02.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • STWiORB – analiza uwag zgłoszonych przez Inżyniera, wprowadzenie uwag. Prace nad kolejna częścią specyfikacji.
  • Analizą i wprowadzeniem uwag Zarządcy ruchu do Projektu Stałej Organizacji Ruchu – finalizacja prac.
  • Projektem SZR. Przekazanie do zaopiniowania WTD w Białymstoku scenariuszy SZR dla preselekcji wagowej.
  • Aktualizacją PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
  • Wprowadzeniem omówionych uwag do Projektu Wykonawczego.
  • Przygotowaniem przedmiarów (wielobranżowo).
  • Analizą uwag Inżyniera do Dokumentów Wykonawcy nr 4 i 5, a także projektu stateczności skarp (Tom 9.3).
  • Przekazanie do uzgodnienia PGE sposobu pomiarów energii elektrycznej na MOP po uwagach (aktualizacja rozdziału energii na MOP).

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/