S61 Stawiski – Szczuczyn

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019 r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 zł

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

366 083 589,82 zł

wtorek 11/12/2018

03.12.2018-09.12.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Przekazaniem poszczególnych PW do przeglądu i zatwierdzenia Inżynier (Tom 1, Tom 2, Tom 3, Tom 4, Tom 6, Tom 8, Tom 9, Tom 10, Tom 11, Tom 12).
  • STWiORB – prace nad kolejną częścią specyfikacji po uwagach Inżyniera.
  • Projektem Wykonawczym w zakresie projektu geotechnicznego (wzmocnienia podłoża, stateczność skarp – modelowanie i obliczenia) – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
  • Analizą i wprowadzeniem uwag Zarządcy ruchu do Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
  • Aktualizacją PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
  • Projektem SZR.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/